Saturday, July 21, 2012

নল্বাৰীৰ িতৰী

Aiya mur bandhu makor saite huwa mur samparkar katha likhim, ataye jen nijar valuable comment di muk anuprerna janai..

Mur ghatana tu enedare arambha hai...moi tetiya class 11 manot asilu. Mur tetiya bhikhan sex asil kiyanu pratham pratham sexor maja labaloi arambha karisilu. Moi Tridipor gharat gaisilu praye aru tetiya taar makor prati imaan ata akarshan nasile, kintu jeye din bagari ahile mur makor prati akarshan barhi ahile. Haitu maak janiu dine dine dhunia hai ahile. Kiya janu mur bayakhial tiruta bur besi bhal lagisile. Moi Higher Secondary 2nd yaar paluhi aru kandarpar maku 38 basarat bhari dilehi.Edin kiba kamot tekhet amaar gharat ahisil aru bahirate bahi katha pati asile. Kiya janu seidina moi taik alop beleg dharanar jen lagisil. Tekhetear prati mur akarshan janmiba dharile. Biraat dhunia lagisil. Ejani sundar nari habaloi ji prayujanata sakalu asil teur tate. Phindhan uran khuj katal adiye muk durbal kari tulile. Kandarpae make seidina mekhela chador ajur pindhi ahisil. Bengunia rangar kapahi mekhela chador jurere tekhetak ati sundar lagisil. Lagate ata eke matching bengunia blouse pindhisil. Ati niyarikoi bandha khupatu aru sendurar ranga fut tuwe tekhetak ati sundar kari tulisil. Tekhetak mur bar dhunai lagi gaisil seidina. Teu jen moi bisari thaka mur sapunar tirutajani. Bahirar barandate bahi katha pati asil aru moi aan ata roomar pora khirkire pardar fakere teuk sabaloi dharilu aru teur soundarjya upabhug kariba dharilu.

Seidina mur rati tupani nahile, Kandarpar makor chabi khan sakur agat bhahi thakile. Oh, ki apurup sundari teu. 38 basar bayakhatu teu kunu 18 basaria suwalitke kam nahai. Teur kumal masrin baga dehtut chador khan kiman sundarkai meriyai thaisile. Tekhetar blouse or dingituwe jen teur gal aru pithikhan aru sundar kari tulisilu. Teu biraat dhunia hai sasakoye, sakujurit premor madakota, uth jurit tirbiruwa hahi dhariye muk pagol kari tulisil. Moi kaba nuwarokoi mur lingatu suba dharilu aru ajaan siharan ati anubhav karilu. Moi sakujuri muji teuk bhabiba dharilu. Teur dehar bhajburar maje maje nijak kalpana karilu, mur lingadale teur prati jagi utha akarshanar sahari janaba dharile. Lingatuweo jen teur prati akarshhita habaloi dharile. Moi jurere saku muji mur lingatuk teur prati uthi hai kamonar upabhug labaloi sahayar haat barhalu. Moi uttejito hai parilu aru mur lingadaaleu pratham baror babe kandarpor makor babe sanmati janale.

Ratipuwa huwar lage lage moi teur gharaloi buli dhapoli melilu aru ebaar darshan karar hepahere. Moi teuk sabaloi sasakoi bar mon gol. Moi teulukar ghar goi palugoi. Gatekhan khuli thakutei durat mur mararamor tirutagaraki dekhi bhal lagil. Moi lage lage ata siharan anubhav karilu. Sakalu pahori teuk ro lagi saba dharilu. Ki apurba sundar ei nari. Teu kali amaar gharat pindhi aha bengunia kapur xaaj meli asile. Bengunia mekhela, bengunia chador aru lagate bengunia blouse tu meli thaisile. Moi teuk saboloi dharilu. Teu moi bhabar dare bega petticoat tu juwa kali pindhi ahisile, kiyanu seitu mela asile. Moi juwakali thike kbhabi bhabi moja loisilu, kiyannu moi baga petticoat pindha buliye dharana kari laisilu. Teu taar pisat baltir pora baga brassier tu uliyai meliba dharile, sei drishya dekhi jen mur deh tu jikar khai uthile. Muloi akanu laaj nakari mur sanmukhate teu brassier tu tani tani meli dile. Moi chance te brassier tur design tu manat rakhi thalu, rati bhabute kamot ahiba. Moi teuk sai sai gate paar hai teur kakhat ahi palu. teu muk hahi sambhashan janale aru kale putek nai alop ulai gaise, muk bahibaloi kale drawing roomot.

Moi kalu: "Khuri tenehale nabahu neki. Pisat ahim"
Khuri: "Toi Boh, si ahi paba alop pisat"
Moi: "Thik ase khuri. Khura nai neki"
Khuri: "Ase, pispine kiba kaam kari ase. Moi saah ekap anugoi"
Moi: "Nai nai nalage khuri, moi khaye ahisu."
Khuri: "Nahai moiu ekaap kaam"

Ei buli koi khuriye mur sanmukhate drawing room tu alop sijil kariba dharile. Kandarpar makok aru alop deri sabaloi pai moi nijake dhanyabaad dilu. Mur sakur sanmukhate ei nariye jen nijar sundar sutham deh tu pradarshan kariba dharile. Khurik ajiu bar dhunia lagisil. Ga tu dhui uthar babe bor fresh dekhaisil. Sulit shampoo karisil budhhai, gamusa ekhanere mur tu bandhi thaisile. Sundar mukh khanit sendur labaloi atiyau baki ase. Mekhela chador pindhi asile ajiu khurie. Mur mekhela chadorere tiruta maiki burak bar bhal lage. Kiya janu mekhela chadore maiki sreni tuk bar sundar kari tule. Aru jadi alop middle aged maikiye pindhe tetiya aru dhunia hai pare. Kandarpar maak seyar exact math. Mekhela chador narire deh tu sundarkoi pradarshan kare.

Khuriye Ajur Kola baga combinatior mekhela chador pindhisile. Mekhela khan kola rangar buwa kapurar, tate saru saru ranga , baga aru seujia ful gutha ase. Blouse tu jeljelia cotton kapurar aru talat ata boga brassier pindhisile.pispinor poratu sampurna jiliki uthisil brassier tu. Hookot lagi thaka tag tu prajyanta parhiba para hai asile. Sanmukhar faltu jeniba kina synthetic kapurar sador khan fold kari kori dhaki thaisile. Ahhh sasakoi ki sundar lagisil. Khuriye ebar dubar safa kariba hali jaute moi sadoror sidere bukukhan suwar bhagya ghatil. uff eya ki, blousor sanmukhar fale tu blouse or kapur tu naikiar nisinai hai asile. akol brassier tu jiliki asile, Ei drishya dekhi mur linga daal jaap mari uthile. Itimadhye khurir safa kara hai gaisile aru bhitaroloi sumai gol. Budh hoi mur babe chah anibaloi. Moi ro lagi khurir pithikhonoloi sai thakilu aru mekhelare dhaki thuwa dhunia mangahaal tapina dudhari sai tripti laabh karilu. Alop pisat khuri hatot sahor tray loi ulai ahile. oh my god, teuk eibaar agat koiu besi sexy lagisile, kiyanu murat bandhi thuwa gamusakhan khuli pelaisile aru adha bhija adha sukuwa sulibur meli thaisile. Dhunia kola dighal suli khini mur maramor bandhur makor tol pithiloi pori asile, aru logote sadoror bhaj bur atarai eibar sador khan meli laisile. Kandarpar makor mukhaoloi lubh laga sawoni atare sabaloi dharilu, sailaakh soundarjyar devi teu, mukhat eku make up naxana ajani 38 basaria maiki janik kunu falor pora karubaar maak jen laga nasile. teu jen ajani 16 basaria gabharu he. Imaan simple mukh khani, imaan dhunia teu. Teur boga mukhakhani sendur bulai ahisile sirat aru kopalot ata dhunia sendurar phoot. Sendur luwar pisat teu aru besi dhunia dekhat hai ahise. teuk sai thakiye bhal lagsile, mon karisile gutei jiban ei sundarik sai thakim. Manuhjanir mukh kahniye sabo ne sarir tuwe sabo, eku kam nasile. Mur antarat teur prati bikhan kaam baxana jagi uthile. Teuk suba man gol, feel karibo mon gol. Mur kakhaloi ani teuk alop derir babe nijar kari loba mon gol. Teu sagoi tene eku bhaba nasile, kintu mur ji kunu prakare kandarpar makok khaba mon gol. Gutei manuh garakik khai xekh kari diba man gol. Khurik bikhan sabatiboloi mon gaisile, chah cup muloi agbarhai nijeu ekap loi khaba dharile aru tv tu on kari teu saboloi dharile. Moi sei chance te teur deh tur moja mur sakure labaloi dharilu. Chah khuwar pisat khuri ulai gol aru moiu khirkire bahiroloi sai pathiyalu. Khuriye gharar itu situ kaam kari asile. Moi pardaar fakere teuke sai thakile, teu eku gam napale, moi tv sai thaka buli bhabile aru nijar kamot byasta hai gol. Kunu nathakar chance loi moi lahe lahe hatere mur bari paat suba dharilu. Moi bhabiba dharilu jen teuk moi thiya hai pisfalor pora sabati dharisu. khuriye sutalat thiya hai kiba kari asile. Moi teuk sai thaka buli alopu gam nepale, moi sahas kari eibaar mur daal pura ulai anilu aru teuk sai sai haat mariba dharilu. Moi fantasy karilu jen moi teuk pisfalor pora thiya hai mur bari daal teur kola mekhelat ghahi asu. Mur haat teur dunbahut dhari asu aru mukh khan ni teur galot pihi disu. Baaaaaaaaasssss ...eye mur karone bahut asile. Mur ulai ahile maal pani loge loge. Maal pani ulai thauketei khurir mekhelar talor baga petticoat tu dekhi juwat aru moja palu. Khurik live sai sai haat mari biraat moja lagile. teu matro mur pora das foot maan he durat asile. ene lagisile jen teuk sasai kari asilu. Mur maal pani gutei drawing roomot sitiki parile aru pardatu parile. Alop bhai khalu, kapur sapur thik kari maat lagalu..

Moi: Khuri eii dekhun nahilei.
Khuri: o deri hol dekhun
Moi: Moi jau diyak pisat ahim
Khuri: Nai bah ahi pabohi, TV ke sai thaak

Mur eifale dhara pori jau buli bikhan bhai lagisile. Moi nai nalage diyok buli kai tatkhanat jabo dharilu. Enete mur bahirot meli thuwa kapur bur dekha palu. Seibur dekhi mur akou khurik seibur pindhuwai loi sudiba man ngol . Kintu monot bhayu asile. Enete teur meli thuwa brassier tu sakut parile. Mur tur bukur size tu janiba bikhan mon gol. Moi budhi ata uliyalu. Moi ujati khuwar bahana banai pari galu aru uthute alop samai laguwalu aru brassier or size tu parhi lalu. Hai mur anumaan thikei asil teur brassier size tu. Khuri bar ata sakut nasil sei samayal. Slime asile. Kintu buku khan bor niputol asile jihetu cup size tu dangorei asile. O, thikei 34 C. Gatu saru kintu breast dhunia size or asil. Teur brassier size tu jani mur biraat bhal lagile aru furtire ghar gusi ahilu.


Lahe lahe higer secondary final examor usar palehi. Parhat mon diba lagiya hol. Kandarpa aru moi tution lolu mathsor, gharar kakharei dada ejane class lole, Diganta da. Teu bachellor asile aru akole saru ata room loi asile. Teur gharat subidha nathakar karone amaar ba kandarpar gharate ahi parhuwar katha thik karile aru sekhat khurir gharate thik hol. Mur mantu anandat nasi uthile. Atiya sadai khurik dekhiboloi paam. Teur soundarjya upabhag kariboloi paam buli bhabi biraat furti palu.

Bhaba matei kaam hol. Ami teulukar gharat tution kariba arambha karilu. class sekh halei moi 4 ta maan bajat gai pau aru khurir lagat bahi katha batara hai. Tution 5 tat arambha hai, Diganta da u ahi jai sunkalei, kintu kandarpar aru ata tution thake karone alopp deri hoi. Moi khurir moja loba dharilu , teur dehar bhaje bhaje moi bhabi bilin hoi jau. Dhuniyakoi bandha khupa tu datere kamuri di khuli diba man jai ketiya. Dundin maan suli khulakewu teuk dekhisili, ki sundar dighal wavy kola sulitari teur. Pithir taloloike pora suli khinit mur mukh khan sumuwai diba man gaisil. Blouse or dhak khai thaka pithikhan suli khini side kari suma khaba man gaisil. Sadai teu gharuwa mekhela chadorei pindhi thakisil aru teuk ati dhunia dekhisil. Alankaru tekhete kamei pindhisile aru sei babe aru kamuk dekhisile. Dingit adal sunar chain, kanot simple kanfuli aru hatot dupat maan sunar kharu. Suhataor index fingerot ata dhunia angathi. Moi seibur monot kari loisilu aru rati khurir saite sudar katha bhabute seibur khuli diya bhabisilu. Mekhela chador jur pindhile teur akol dingir pispine alop ulai thaikisil aru pet tu dekha pai thakisilu. Talor boga petticoat alop alop ulai thaisil. Mur karone rati bhabi haat mariboli seye jathesta asile.

Seidina moi tutionor karone jaldi gaisilu. Bahirat diganta dar cycle khan dekhi gam palu teu ahi paisehe. Moi gharaloi sumai galu. Eku sar sabda nuhuwa dekhi moi bhitarar room ataloi sumai galu, jat ami tution karu. Kisumaan adbhut sabda hunat moi asarit halu, moi ami tution kara roomtur khirki khanare lahe koi bhitaraloi sai pathialu. He raam eya moi ki dekhilu, moi nijar sakuke biswas kariba taan palu. Diganta dai khurir saite aibur ki karise, khuriue nijak gatai dise diganta dar hatat nijar lubhaniya dehtu. Diganta dai khurir soundarjya upabhug kari asil, kakhar bisanat khurik suwai loi nijeu khurir kakhat sui khurik epar suma jasi asile. Khurir gale mukhe diganta dai suma khai asile, si jen sakalu pahori gaisil sei muhurtat. Diganta dai khurir mukhat nijar mukh lagai bart triptit khurik supiba dharisil. Tar suhaat khane khurir ranga parir kapahi sadorkhanar uparare khurir dehat bisaran kari furisil. Khurieu jen tripti labh karisil, diganta dak sahajug kari khurireu bar triptire nijar jibhakhan tar mukhat sumuwai di supuwai thakile. Diganta dar haat khan khurir dehtur uparat bisaran kari kari aibar teur bakhyajugalar uparat haat dilehei, ufff ki dhunia drishya aiya. Mur tution sire mur maramar bandhur matrir saite kara ai lila dekhi moi bar uttejito hai uthilu. Mur bujiba baki nathakil kiya diganta da sadai sunkale ahe. Aji moi dughanta agatei ahi paisilu aru budhhai moi imaan sunkale ahim buli bhaba nasile aru seye duyue param amej upabhug kari asile. Khuriye dehar eku kapurei khula nasile aru diganta daiy sakalu pindhiyei asile. Budha hai ami ahi paam buliye tenekoi uparere kari asile. Baru ji ki nahauk moi kintu biraat moja paisilu khurik tenedare dekhi. Diganta dai aibaar khurir bao pinar piyah tu sadorar uparere suhatere muthi mari dile, khuriye anandat nijar meli thuwa bhari dukhan kusai lale aru mukhere dighalkoi ukha ata lale. Diganta dai lahe lahe khurir bao piyah tut tipiba dharile, aru jibhare khurir kanor taluwar pora arambha kari dingi aru kandhat seleki jaba dharile. Khuriye nijar bao haat khan ani diganta dar suhat khan rakhai diba sesta dile jadiu teu jen tene kariba nibisarile. Khuriye nijar bhari dukhan kusuwai diye akou meli diye kariba dharile aru mukhare moan kariba dharile. Bhari khan uthuwa namuwa kari thaka babe khurir boga petticoat aru nila kola phool basa ranga mekhela khan alop uparaloi uthi ahisile, aru khurir dhunia kolaful dudhari ulai parisile, aaahhhh ki dhunia kolaful juri teur, gakhirar nisina boga bhari dekhan dekhi mur pani ulao ulao hol. Moi pantor chain daal khuli mur baari daal uliya lolu aru khurik sai sai mur bari daal muhari di thakiba dharilu. Mur montut anandat bhari parile, khurir nagna dehtu upabhug kariba paam buli. Diganta dai aibaar khurik talat loi teur dehar uparat uthi lale aru duhatere jurere sabati dharile. Diganta dai khurir thuturi aibaar mukhat sumuwai loi supa ata mari dile. Kapurar uparere jen diganta dai nijar barir daal khurir mekhelat hesiba dharile. Mur asarit lagil, khuriye diganta daak kiya nijar deh tu gatai dise, ajani 38 basariya mahilai 25 basariya deka ejanar hatuwai kiya suduwai ase. Diganta dai pagolor nisinakoi khurik sabati dhari jur jur koi sabda kari gale mukhe suma khaisile. Khurir jen sambit ghuri ahile. Khuriye nijake digantar sabatar pora atarai anile aru bisanat thiya hai nijar mekhela sador jur thik kariba dharile. Mekhela khan alop tani eruwai bhaldare pindhi lale. Sador khan akou tani ni bhaldare bandhi lale agaraki bhadra mahilar dare.Aru lahekoi diganta dar kakhat bahi dile. Mur pise seibur dekhi already pani ulai parisile.

Khuriye bisanat bahi suli khini meli dile aru faniyai faniyai diganta daak sudhile:
khuri: saah khabi?
Diganta da: nakhau baidew, beleg kiba ata he kaam (hahi kale)
khuri: khuwalu dekhun imaan deri, piyah napalal? khuriye hahi kale
Diganta da: apunak khai aru piyah polaba pare neki khirada baidew. - aibuli koi diganta dai akou khurik tani ani sabati dharile.
Khuri: sao err ihate ahi paba
Diganta da: imaan jaldi nahe. sihatar class chali ase tu - aiye koi diganta dai nijar mukh khan khurir bukut ghahiba dharile
Khuri: err na, ihate dekhile sarbanaakh haba.

sarbanaak tu haisilei. Moi khuri hatar katha gam palu. Diganta da aru khurir je joun sambhadha saliba dharise, moi gam pai alu. seikaronei sahge tution or bahana karisile.

11 comments:

 1. Replies
  1. Sexy Pornstar Lisa Ann Hardcore Anal Sex, Horny Lisa Ann Hairy Pussy Busty Tits Nude Photo After Fucked

   Hairy Pussy School Teacher Fucked By Her Student In Class Room, Mother-Son Sex Scandals, Deep Anal Fuck Video

   Mallu Aunty Huge Big Tits Picture,Hot Boobs,Hips Indian Aunty Sucking Hairy Lund And Group Fucking Porn Movie

   Teen Age Muslim Girl Virgin Pussy,Cute Boobs And Sex With Her Grand Father Real Mobile Video

   Hottest Actress Katrina Kaif's Boob Press In Party Shocking Real Picture,Katrina Kaif Real Sex Video With Salman Khan

   Number One Indian 18 Years Old Sexy College Girl Boobs Fucking,Malayalam Actrees Bhavana Hot Photos Gallery

   Kareena Kapoor Sex Picturs With Saif Ali Khan,Kareena Kapoor Doggy Style Fucking 3G Mobile Video Free Download

   Indian Father Forced Ass Point Fuck Her 14 Years Vergin School Girl And Forced To Sucking Her Big Black Dick

   Hot And Beautiful Actrees Katrina Kaif Sex Video With Salman Khan,Katrina Kaif Hairy And Clean Shaved Pussy Pictures Gallery

   Bengali Mother Sex With Her Step Son,Son Fucking Her Step Mother,Desi Lesibean Sex Scandal Real Porn Adult Movie And More

   Deepika Padukone Dancing Nude Showing Boobs Trimmed Pussy,Indian Desi School Girl Sex Video Homemade Free Sex Video

   Lates Half Blouse And Sexy Bra With Sarre Sexy Pakistani College Girl,South Actrees In Bridal Sarre Photos Still Hot

   Wonderfull Collection Of Irani Beautiful Girl Cute Boobs And Hot Sexy Pink Pussy Photos,Download Kajol Aggarwal Sexy Hd Photos In Saree

   Sexy Porn Star Indian Sunny Leon Fucking Images,Sunny Leone Latest Hot Topless Photo Shoot Without Cloth

   Muslim School Girls Enjoying Group Sex With Her Hindu Classmet In Classroom,Sexy Pakistani College Girl Fuck Boobs Hot Pics

   Indonesian Yong College Teen Girl Posing Nude Showing Juicy Tits And Shaved Pussy Pics,Priyanka Chopra Hot Bedroom Kissing Scene

   Japanese Wife Oral Fucked,Beautiful Asian Girl Big Boobs Sucking Big Penis,Indian Desi Girl Rape In School Bus

   Delete
 2. 2mi sai thakila 2mi jodi khumai golaheten 2miu chance pala heten karon 2mi goi koba moi sab dekhilu koi dim buli kole tetia khurie 2mku kori boloi dile heten

  ReplyDelete
 3. Tumiu humai jabo lagisil.2miu pala heten.

  ReplyDelete
 4. Indian Bangla Hot Desi 3x Sex Xxx 3gp mp4 HD Video Free Download


  »------------> HD - European Sex (137)


  »------------> HD- Cumshot Sex (107)


  »-----------> HD - Blowjob Sex (311)


  »------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »------------> HD - Sex In Office (762)


  »------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »-------------> HD - European Sex (137)


  »-------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »-------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »-------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »-------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »-------------> HD - Sex In Office (762)


  »-------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »-------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »--------------> HD - European Sex (137)


  »--------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »--------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »--------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »--------------> HD - Big Dick Sex (243)


  »-------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »-------------> HD - Sex In Office (762)


  »-------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »-------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »-------------> HD - European Sex (137)


  »-------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »-------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »--------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »--------------> HD - Big Dick Sex (243)


  »---------------> HD - Asian Sex (148)


  ENJOY
  »--------------> HD - 24sexmovie.com (148)
  »………… /´¯/)
  ……….,/¯../ /
  ………/…./ /
  …./´¯/’…’/´¯¯.`•¸
  /’/…/…./…..:^.¨¯\
  (‘(…´…´…. ¯_/’…’/
  \……………..’…../
  ..\’…\………. _.•´
  …\…………..(
  ….\…………..\.

  ReplyDelete
 5. madhya pradesh nude porn girl images click here all images ...vary nice....keep it up

  ReplyDelete