Friday, March 14, 2014

Boss’s Wife Rajasthani Hundari

 *** Ei kahinitu muloi email juge ejon pathok e preron korise. Teu r anurudh morme moi teur nam aru thikona diyar pora birota thakilu.....

Ratipuwai mur ph tu bajil, dekhilu director sir e phone karise. Teu hifalor pora kole je eta personal kam ase, teur khul khaliek ajoni phuribole ahise rajasthanor pora guwahatiloi. Taik siror wife r logot loi kaziranga khan dekhabo lage. Kaziranga t teuluk tini din man thakibo. Teu buzy thoka babe moie logot jabo lagibo. Moi loga log yes buli kolu aru hudhilu, ketia ulabo lagibo. Teu kole je kaliloi ratipuwai ulabo. Aru teu kole je office t goi teur PA tuk log dhori Poisa, Hotel aru gari book kari lobole. Moi ratipuai eman bhal khabar eta huni nothoi anondito holu. Asolote director siror wife joni birat hot & sexy hoi. Slim figure or 4 bosoria hontan thoka ejoni maruwari maiki manuh, jar dudu gita jothesto dangor aru tatut koi dangor teur tika gita. Apunaluke anuman karibo parise sage kiman hot hobo. Ei hot mal tur logot moi tinidin ekeloge thakim, mur bhabiei ga tu rim jim kari gol. Eta kotha thik ei tini dinot teuk sudibole chance pau napu heitu najanu, kintu teur dehar protitu bhaj ekdom usoror pora dekha puatu khatang.
(Bondhu bandhobi hokol, story r patoni tu kenekua lagise? Muk uttor diba mur mail id haren1983@rediffmail.com)
Kotha motei kam, office t goi Director sir r PA tuk log kori IORA resort t 2 ta room book karilu, logote tin dinor karone ekhon INNOVA book karilu, aru kharasor babe poisa pati khiniu lolu. Next day ami 6.30 t Guwahatir pora start karilu. Hei dina siror wife mane preeti mam e eta tight leggings pindhisil aru uporot eta short kurty pindhisil. Kurty tu short huar babe teur uru duta khub dhuniakoi dhoribo pora hoi asil aru tight huar babe dudu gitau pura kurta fali ulai ahu ahu karisil. Teur bhoniek joni bor dangor nahoi 12 bosor man hobo. Garit moi agot bohilu aru mam aru teur bhoniek pisor sitot bohile.
Nogaon par huar pisote mam or pesab karibo lagile. Gatike ami ekhon dhaba r usorot rolu. Dhaba khanar toilet tu bahut durot asil gatike mame logot muk jabo kole. Moi teur suwali joni kusot loi mam or pise pise golu. Mame age age tika hilai hilai goi asil. Dekhi muru montu bhal lagi asil. Toilet or pora ulai ahutei mamor usor sapi eta kukur ahil, take dekhi mame bor bhoi khale aru douri mur usorole ahil. Kukur tu aru usor sapi oha dekhi, mame bhoyote mur ga te haboti dhorile hi. Mamor dangor dangor dudu duta mur bukut hesa khai poril aru loge loge mur dehot ek bijui probahito hol. Moiu mam k ekhon hatere akuali dhorilu. Mur hat khone mamor kokalor bhaj burot lagi dharil. Kapuror upore rei moi mamor kokalor bhaj bur baru koie anubhob karilu. Kukur tu bhorire kheduar salere moi mur hat khon kokalor pora tika dutale nomai aniu. AAAhhhhh…… ki je kumol aru uthon tika. Monote bhabilu, maruwari mal bur eman sexy keneke hoi…Ene dorei ekhon hatere mamor suwali kusot loi aru ankhon hatere mamor kokal aru tika muhari jiman deri loike pari himan deriloi ke thakilu. Hodou hekhot kukurtu atoril aru mam u mur bahu bandhonor pora atoril. Ei khini homoiote moi ji upobhog karilu tar kunu tulona nai. Mone mone kukur tuke thanks kolu. Ajoni rich high profile maikir hanidho palu kukurtur babei. Tar pisot ami akou jatra arombho karilu.


Hotel pai decision hol je ami alop homoi rest karim aru lunch kari ulai jam. Mam aru teur bhonieke eta room lole aru tar side r room tu moi lolu. Mamor suali jonie mur log eri nidiar karone tai mur logote thakile mur room ot. Alop homoior pisot mur doorot knock hol, door khan khuli di dekhilu mam ahise. Dekhilu mam e dress change kari ahise. Eta haru half pent jitu athur bahut uporot asil. Jar babe mamor boga boga uru duta jiliki asil, mur dekhiei tat hat bulabor mon gol. Aru uporot eta patol sleevless top pindhisil. Top tu emanei patol aru loose asil je mam e pindhi thoka boga bra tu hampurna ke dharibo pora hoi asil. Teu ahi suali joni nibo bisarile kintu tai kunu poidhe mur log eri thoi makor logot nejai. Suwali joni bisonat bohi kheli asil aru mam e taik beka hoi kusot lobor sesta kari sil. Moi thik mam or pisote thio hoi eta dhunia diswa upobhog kari asilu. Dekhi ene anubhob hoisil je etiai goi mur koni tu pisor pora mam r busa khanat humuai dim. Teu hampurna bhabe doggy stile t roi suwali jonir logot kheli asil. Alop homoi heitu diswa upobhog korar pisot moi ag fale golu, aru tat tu aru muhonia diswa. Mam e top tu loose pindhar babe top tu hampurna bhabe uloni goisil aru bra r bhitorot thoka dudu kitar cleavage tu dhuniake ulai asil. Aaaaahhhhh…..ki je manu muha diswa…boga makhonor nisina duta boga boga dudu mur hanmukhot ulomi asil. Alop homoi ene dore khelar pisot suwali joni tuli loi moi Mamor kusot tuli dilu. Tene karutei mamor dudu kitat mur prothom hator porokh paril. Aaaaaahhhhh……kiman je kumol, gakhirere bharti duta piha….Mamor dudu gitat mur hator touch huat teu kintu eku reaction nidile aru muk thaks buli koi teu nijor room ole gusi gol. Kintu hei par hoi jua 15 minute mur babe uttejonare bhori asil. 

Monday, February 24, 2014

Karabi madam 2

Madame chaku meli hudhile eya ki korisa eya val hua nai moi tumar madam. Moi madamok haboti kalu Karabi baa tumi mone mone mur morom khinir uttap lua tumar jor val hoi jabo. Hei buli punar madamor uth jurit suma khai dilu. Moi bahuderi kiss korar pisot bra tu hampurna rupe khuli pelalu. Teu kebal panty tu he pindhi asil...moi lahe lahe panty tu o khuli pelalu. Panty khuli thakute gom palu teu hampurna rupe uttejita hoi goise aru yoni titi ase...  teu kokal dangi hohay kori dile.bahudin dhori yonir num kata nai kola kola sulire yoni khon bhori ase, madamor suli bur bes dighal.... Yonir pora eta mitha mitha gundha bahir hoise. aGundha tue mon motoliya kori tulise. Hikta yonir mukhat anguli dilu madam ebar kopi uthil. Lahekoi angulitu vitoroloi humuai dilu  ahhh, ki gorommmmmmmmm. Loge loge madam jukar khai uthil, itimodhye ami bau hator madhyoma anguli tur adha humuai dilu. Anguli tu kiba . Anguli tu alop man ulua humua kori diyutei barikhar dhol ahar dore yunir rosh boboloi dhorile. Yoni khonor suli bur viji gol.. madam hihore uthise, ar mukhere ahh uhh korise. maje maje nijor tolor uth tu kamuri uthise. nai aru nuwari. Moi jaldi jaldi nijor pant tu khuli pelalu. underwear fatu fatu hoi goisil. khultei sfita linga tu jap mari ulai ahil.  madamer jor nuhua hole alop yonir rash khalu heten. madamor vori dukhan meli di rasal yoni khonnor mukhat mur lingatu sepi dhorilu.Lahe lahe yonir mukhot ghohi mur linga tu humuwabo sesta korilu. madam kopi uthisil. lahe lahe mur lingatu vitoroloi humuai dilu. fingering korute already yoni khan viji goisil , heye lingatu humuwat besi jur dibo loga nohol. kintu lingatu vitorot humuaihe gom palu vitor khon dekhun agni kunda. prochondo gorom. Linga jen joli jabo. Moi tenekoiye thap maribo arombha korilu. madame mukhare ajib habda kora huni buji  palu teu upabhug korise, pise mur abostha he beya hoi goise, bujibo pora nai yoni  khhonn imman gorom kio. Moi val dore hambhug koribo  pora nasilu, lahe lahe moithun kori thakilu, voy hoisil yonir garamor babe agotiakoi bijya skhalan hoi najai jate. moithun kori thakutei moi madamor stan aru petot kamuri di asilu.  khub iccha hoisil doggy style t moithun korar, kintu madamor gaa beya hua babe doggy stylot koribo nuwarim. Madamok dui hatere dangi mur kulat bahuai loi ei bhangit sangam koriboloi dharilu.  Moi lahe lahe linga humuai asilu jate yonir gormor babe jaldi bijya skhalan nohoi, kintu jetia bujilu bijya ulabor homoy hoise, madamok huai loi vori duta mur kokalot tuli lalu. tar pisot prasanda jurere thap mariboloi dhorilu. teur pua yoni khon tit goi bisona chador khontu fedare titi gol. Keitaman mokkhom thap mari moiu yonir vitorote bijya chotiyai dilu. Moi linga tu vitorote thoi madamok haboti hui porilu, madamor yonir pora nigori nigori dath ghon bijya bur bisonat poriboloi dhorile. madamor jor onek komil jen lagise karon gaa tu hital pori goisil.

Karabi Madam


Pathok brinda ei kahini tu ejon pathoke muloi email korisil..Teur anurudh morme moi teur nam prokash kora nai... 


College t amar english madam egoraki asil. Ji dore grammer porhaisil thik tenedore sakur sawonio asil bijulir dore... ami madamok muthei voy nokoru.., karon madam r soundourjyai amak voy r haloni ann ek anubhuti he ani diye. Hei onubhutitu beleg. Tetia college t porhu. Jaubanar nikhidha kotha botora bur kom besi porimane jona hoisu.  Amar colleget co education guwahatir college, kintu suwali burar logot prem korar prasnai nuthe jihe ahankar.  Amar colleger 2nd Year t Karabi <nam haloni kora hoise> madam r prothom class . Lora bure madam ahar loge loge huhuri bojai dile. madam khong uthi gol. Bogat hendur miholale hua gar boron, tate khongt ronga hoi uthisil.  Moi hanmukhar falor   bench t bohi asilu. madamor stan keita hugul aru aru dangor jen mausunbi tenga, nitambo gadhur aru kati deh ati hundar, khamusia kokal. shari khon khub hundar koi pindise, nabhir kisu tolot, gabhir navi tu boga petut majot mukutar dore jilikise.  madam e kisu homoy mone mone thaki aromabha korile, “moi college t naparhu, porhau he, aru mur enekua boyokh nohoi je tumalukar huhuri huni mon rai jai koribo! Heye vobishyate ene kam nokora buli asha korilu.” madam r kotha huni ami hakalu thanda hoi bohi porilu. hei din dhori monote madamk usoror pora puawar hepah aru bahil. Edin moi logor keitak kolu, bol ami madam r usorot private tution lau goi.. Etai kole je madame bule kaku ghorot noporhai. Moi kintu asha eri nidilu. Edin tiffinr homoyot moi teacher's common roomr kakhot thiyo di asilu. madam e ann ann teacher r logot adda mari asil. Muk dekhi sini pale aru agg barhi ahi hudhile," Kiba koba neki?".  class t  madam r besivag  prosner uttor moiye diu aru agotiyakoi hakalu classor preparation kori jau., madam r chakut hero hua uddeshye eibur korisilu. Kolu, “madam, porkhya tu palehiye aru moi englisht imman weak apuni jodi alop dekhuai dile hoy!!!, ” madame kole, “Ji ji problem pua amar usoroloi loi ahiba, moi dekhuai dim. tar bahireu tumi tu bes val dorei porha huna kora, Besi sinta nokoriba.” Moi kolu, “Nohoi mane, apuni jodi amar keijon manok alop homoy dile heten tente ami apunar ghorot goi hiki lalu hoy.” Moi kau nakau koi kalu . Tetiya Madame kole," Moi je private tution nakarau tumi janai, moi tution val napau....” Aru bahut kiba kibi kole. Moi u nirash nohoi anurudh koriye thakilu. Tar pisot madame kole j thik ase teu dudinor pisot muk jonabo. duidinr pisot moi madamok log korilu.., madame kole je madamor hahuwekor gaa beya hoi thake, heyehe jodi ami besi hulasthul nokoru tente teu amak sandhya 6 bojar pora porhabo paribo, aru 4 jonor adhik noporhai aru ei kotha jate baki student bilake gom napai.  Ami gutei keita hondhiya huar loge loge madame diya addressot goi hajir holu goi.... Tekhetor husband army r Major. Ami najanisilu je teur posting etia Rajasthant.Ghorot madam aru madamor ashutha sasu . Sasu bahut ashustha, aru ejoni haru kam kora suwali u ase!  madam e amak hahi hahi bhitoroloi mati nile... madame  salwar kamij pindhisil, ei dressot ami ketiau madamok dekha nai... Ami hakalue drawing roomt bohilu. madamerghorot matro  ek set sofa. Heye hakalue alop theka theki koi bohisilu. madam aromva korile, “english to khub hohoj subject, iyar babe private tution korar besi dorkar nai?”Ami kolu, nohoi madam, ami english t bahut kecha...pass kori jam kintu bhal marks pabor babe apuanar help lagibo... ei homoy khinit ami madamok mone mone nirikhan korisilu. ki hundor egoraki romoni. ekdom nikhut. hahile dalim gutia dat bur jiliki pore. Thik ase etiya arombha karu, ei buli madame porhua aromva korile. porikkhar homoi sobei manputi porha huna korise. College bondho hoy gol, bahudin madamer logot dekha hua nai. Moi edina khon akole duporiya madamor ghorot goi upasthit holu goi. Bell bajalot kam kora haru suwali joniye duwar khuli dile... . tetiahe gom palu madamor vikhon jor. Moi kam kora suwali joni kalu je madam k moi log koribo aha buli koboloi.. , tai khobor di amak vitoroloi mati loi gol...  goi dekhilu madamk bahut rugnna dekha goise. 2 week r pisot madamok dekhilu.. madamer sasuk  nursing home t bhorti kora hoise, karon madamer asukh, teu etia bridhar care lobo nuwaribo..  kam kora suwaliti bahut haru, vat panio randhibo nuware val dore.  Mur bor beya lagil. Moi madam r bisanar kakhote  chair ekhon loi bohi madamer kopal t hat rekhi jor salu. bahut  jor. tar pisor charidin moi ghoror pora khua loi goi madamok diya aru teur bahut jattna karilu. Madame muk kole tumi aru muk madam madam buli namatiba tumi muk Karabi Baa buli matiba. Moiu bahut hukhi halu, ketiaba je madamok enedore subo pam ashai kora nasilu... Doctore teuk kapalot patti dibo koisil, heye moi madamor permission loi teuk patti logai dibo dhorilu... Teu aram pai chaku bandha kori asil. Mur heidina ki hoisil najanu, patti di thako kopalor pora lahe lahe tololoi saku gol. madame eta  nighty pindhi hui asil. Nightyr  khola ongshor bhitoredi moi sponger tukura tu vitoroloi bhorai dilu..madam sihohi uthil kintu mukhere eku nokole... Moi u hah pai golu. madamer shorirot  ekhon patla chador achil, ami hei chadorer bhitorere foam tukura  ni lahe lahe madamer hat, vori aru onabbrito ongo burat muharibo dhorilu. madamer nischoi khub aram lagsil. Teu choku bondho kori hui asil . Maje majealop alop chaku khuli ako bondha kori diye. Moi kalu madam apunar gatu panire muhari dim neki? madame eku uttar nidile . Nirobotai sommotir lokkhon. Mur tetia murat dhumuha solise. Moi lahe lahe nighty’r bhitorot foam di madamer vori keita muhari di asilu. Madam alop kopi kopi uthisil. Moi bujilu aji   ajkei suborno sujog. Vori muhari thakutei moi chador khon hampurna bhabe atorai dilu... Tar pisot  nighty tu komor porjonto tuli dilu..aru pet tu muhari diboloi dhorilu.... Tetiai  madam r kola ronger panty tu dekhilu.  Madamer dhok dhokia boga vori , uru. Moi aru sojjyo koribo nuwarilu.Kolu, madam gutei gatu muharibo hole   nighty kholibo lagibo, khulim ne? madame mur dupiyale. Moi lahekoi nighty tu khuli pelalu, madame pithi tuli hohai kori dile... eibar mur agot  madamer bra panty pindha makhon kumal  shorir. Moi foam tukura val dore vijai  madamer tol pet, pet bukur uporere lahe lahe muhari dibo dhorilu. madamer sex nischoi bahut bahi goisil, teu uttejit hoi mukhere spa sepa uhhh ahhhkoribo dhorile...Moi lahe koi bra tu tani uporoloi uthai dilu. Hundar 34 sizer duta Mausumbi mur chakur agot drishyaman hoi poril. eibar madam hothat choku khuli hudhile. ei, ki korisa? Moi voye voye kalu madam voron disu doctore koisil jor komibor babe tita sponger e voron diboloi. madam mone mone thakil. Bujilu besi homoy nai moi lahe lahe stan keita muharibo dhorilu.  badami nipple duta tan hoi gol. Moi duta angulire  eta nipple dhori stantu uthai tar chaiu fale muhari dilu. Moi aru robo nuwarilu, itimodheye mur linga tu sfita hoi underwear r tolot amoni kori asil, moi madamor hu kakhor stan tu supibo dhorilu aru bau falor tu muhari dilu.. madamor mukh dekhi bujilu teu val paise.. Eibar ami dui hatere bukhu khan muhari dilu, aru alop pisot eta nipple mukhere supibo dhorilu. madamer shoriror ki hundar gundha . Moi bisonat uthi porilu. madamor ronga uth jurit mur uth juri guji dilu. .

Saturday, February 22, 2014

েমাৰ েযৗৱনৰ ৰহ্স্য

Priyo bandhu sokol, pohilene mur aagor blog kaita? Aapunalukor uttejok comments bur pai moi likhiboloi akou utsah paisu.. Dhanyabad, aasa korisu aagoloiu enedorei prerona pam nicchoy.
Aagor blogor Ontim ongshor pora… Pis dina sandhya gokul deutar logot officer pora ahar pasot moi tar mukha – mukhi noholuei.. moi polaion badi hoi porilu.. kintu tar kando karkhana bur mone mone sai thakilu.. rati vat pani khuar pasot gokul akou ebar bath room’t sumal.. deutai sudhisilei; kya hua gokul, pet kharab hey kya? si kole ji nahi.. garmi jyada laga hey.. mur anuman hol si sage saf-sikun hobooiei akou ga dhuboloi goise.. moi vat paani khai room’t suboloi loi chinta korilu.. besera tue bor aasare bat sai aase sage.. si baru town’r pora nirodhu anise neki? .. nai moi najau.. aaitu abhyash hoi gole edin dhora pori duitai morim.. birat risky karbar.. najau buli subolei loutei akou tar mukh khonolei monot pori beya laagil.. moi kuar dore si mur juni suhi disil.. moi kuar dore mur kosto nuhuakoi muk sambhog korisil.. brijyo khiniu mur junit pelua naasil.. Si tu eku obadhyo hua nai.. bos ebar aaji jau aru, aaibar tak najau buli koi aahim.. mon tu mur akou durbol hoi gol..
          Moi bhabisilu gokulor dwara moi ji iccha takei koruabo parim.. saie mur kisuman kalpana aaji purai lom.. ajir karone ontim bar moi gokulor usorole jau.. saibuli bhabi mur room’r pora lahe lahe ulalu.. ki korim dehor pir-pironi, moi ejoni notunkoi manuhor mangshor suad pua nara-khadak baghinir dore hoi goisilu, nara-khadak baghini aru lingor khuson khua 16 bosoriya suwalir ekei obosta hoi sage.. saiei moi nijoke lingo- khadika nam tu di loisilu... Moi vat khua kuthaloi goi freez tu khuli ice cream’r duta bati lolu.. aai bur bostu ghorot thakei aru maar iman hisapu nathake.. mur fantasy puron korim buli saia loi akou gokulor room’r duar’t knock korilu.. Si aagor porai saju hoi aasil.. loge loge duar khuli dile..
          Pindhonot eta half pant aru safa ganjee eta.. ga pa dhui ekebare dora tu hoi aasil mur kolia kanai tu.. mur hahi he uthisil.. tar bisona khonot goi sidhai uthilu ..Jen tar ghoiniyek he moi.. eta suti frock pindhi goisilu.. tak kolu ice cream khaoge na? Si mur dupiaale ..moi kolu; aaisey nahi, mey jaisey bolungi aaisey khana hoga.. Si okorar dore sai thakil.. bati duta bisonar kasot thoka chair khonote thoi dilu.. moi bisonat vori uthai bohi aasu. Si tolot mojiat thio hoi aase.. moi tak kasole matilu.. gokul usor sapi aahil..mur mukhor aagot thio holhi.. moi sudhilu.. saf karke rakha hey na? Si akou mur dupiale.. moi lahekoi aagbahi tar half pant tur bokless aru huk tu khuli zip dal tolole tani pant tu tolole nomalu.. aah..mur hathiyar pat.. gokule sob Kesh (bal)  khurai ekdom sik-sikia kori thoisil.. kola nimoj dighol lingo tu.. bor dhunia hoi aasil.. jen gokulor dorei “Dark & handsome”  Moi mundi tu hatere uthai mur nak tu aaguai sungi salu.. dighol koi uhsah loi..Purushor sexual feromone.. eta motolia kora gundho tar lingo tut.. moi ekhon hat tar dui korongonor majot sumuai ulomi thoka andakosh (testis) tu hatere dangi salu.. bohut bhari.. lahe lahe koi pitiki dilu.. ekdom thanda hoi asil.. okonman somoy aagote kesh (bal) bur safa kori aahar babe guti dutar sal khon bhison nimoj hoi aasil.. sui birat val lagisil.. Moi guti kita muhari lahe lahe gorom kori pelalu, tar andakosh tu tul-tulia hoi tolole ulomi goisil.. goli jua roboror ball etar dore.. moi guti kita pitiki thakutei tar lingtu mur dangi sphit hoi goi aasil.. mota manuhe andakosh pitiki dile khub val pai hobola,.. mur sohuroku saitu sukh besikoi lage, buariekor hotuai nijor guti malis koruai..! Moiu gokulor guti duta aalfule muhari thakilu, sai dutar pora hat khon eruai nidia koie moi gokulor lingot uth jur logai dilu.. eta kumol suma.. gokuleu mur sulit aanguli bulai morom koriboloi dhorile.. si thio hoiei thakil.. moi tar lingor kola mundi tu uthor majot sumuai loli-pop suhar dore lahe lahe suhi dilu.. iman nimoj.. jen podum fulor koli tu he... aah... mur jivar aag tu lingor mukhot thoka okonmani bat tut logai sur-surai dilu.. gokulor obosta tu sabo logia hoisil.. moi lingtu suhi ekhon hatere guti kitau pitiki thakilu.. suhi thakute mur mukhor pora lelawoti ulai tar lingo tu bijol kori pelaisil.. si kokal tu aga pisa kori mur mukhor vitoroloi lingotu ulua sumua koriboloi seshtha korile.. tar oti kom somoyotei sambhog korar iccha hoi… pasot gom paisilu, ghoiniyekor logotu si henu sidha-sidhi sambhog kore, mane mekhela khon dange aru manuh jonir junit lingo tu sumuai khos-khos koi si kaibar man lingo sanchalon kori brijyo ere.. ghorot manuh besi.. saie rati lora lorikoi kam tu kore.. Mukh moithun,kam-keli ityadi bur si aagote ketiau kori pua nasil.. moieie tar jibonor prothom nari june tar lingo suhi disilu.. si lingotu mur mukhot theli diar karone moi okonman dingit dukh pai goisilu.. iman dangor lingo aru tar kokalor jur tu u olpo besi.. Tak kolu, mere muh me hi korogey kya, bistor par aa jau. Mur uthor major pora lingotu uliai gokul bisonale uthil , tar half pant tu itimodhey khuli pelaisilu.
          Gokul aru moi bisonar uporot mukha-mukhikoi bohilu, duitai vori uthai loisilu, tar dui vorir majot prokando lingo tu eta bor-tupor (missile) dore thio hoi assil. Moi okonman tar fale aag bahi tar ganjee tu khuli pelalu.. moiu hat dukhon uporoloi dangi dhorilu.. mur ingit tu buji pai si mur suti frock tu muror uporedi sulokai pelale.. ami duita ulongo hoi mukha mukhi koi bohi asu.. tar sokur phale salu.. mur nangoth dehatu hepah poluai si sai asil.. mur piyah duta gakhir khaboloi bisora soru kesua etar dore si sai asil.. tar okora mukh khon dekhi mur khub morom lagi gol.. moi eku nokoi aru okonman aag bahi goi tar kulat bohi porilu.. mukha- mukhi koi.. mur dui vorire kerepa mari tar kokal tu meriai tak saboti dhorilu.. gokulor lingotur uporote moi bohi aasilu.. jukhot koi besi lomba tar lingor mundi tu mur junit nohoi.. ekebare dui topinar majot pukoror futa tut lagi asil.. jen eta spring logua lingo.. mur topinar majot khus mari asil.. lingotu jen dang khabohe khujise.. bor moja lagisil.. Gokulok khub tan ke saboti dhorisilu.. eta sutham purushor bolistho sorir.. tar bohol buku khonot tipa mari mur kumoliya piyah duta ghohai apurbo sukh loisilu.. Siu muk aal fule saboti dhorisil.. Ehal premik-premikar dore ami uthot uth logai mukhot jiva sumuai suma khaisilu.. Gokule muk hepah poluai morom korisil.. si sage tar ghoiniyekoku teneke morom kora nasil.. Si anandote ebar koi uthil; Mey ney shayad pichle janam mey kuch punyo kia tha.. Moi sudhilu; kyu? Kya hua?.. Si kole: aaj tum jaisa ek pori , ek apsara ko aiasey pyar korne ko jo mila.. Gokule muk ejoni apsara buli bhabisil.. saie moi ji koribo koisilu takei korisil.. Tenekoi suma khai thakutei si muk saboti dhoriei dangi garu tur uporot suai dile, tar kokalot mur vori duta tetiau pak khaiei asil.. muk bisonat suaiei si tar aathu kita okonman dangi hatere lingo tu dhori mur junir mukhot logale.. moi buji paisilu si muk sambhog koribo khujise.. “benga bihari tu! Kebol lingo marar dhanda”  Moi tak badha di kolu.. Gokul vaiya..ice cream nahi khaoge..
Gokul: …ice cream?
Moi: ha.. ice cream .. woh do bati hey na..
Gokul: Abhi?
Moi: ha.. abhi khaneke liye hi to laya hu..
Gokul alop asorit hol.. si lingo tu mur junir mukhote logai rokhi thakil.. bhabile moi ki koi asu.. etia ice cream khuar kotha.. tak  kolu.. tum thoda utho to sahi.. Si lahekoi mur gar uporor pora uthi vorir pothanot goi bohil goi.. moi hatere khepiaai ice creamor bati eta ani tar hatot dilu.. moi dui khon vori meli tenekoiei pori asilu.. tak kolu.. angulire dekhuai.. tum ice cream mur yunit logua.. ha.. mur yunit  logua aru (moi dui khon vori uporoloi uthai topinar major fak tu meli kolu).. aru iyato lagua..  aru etia jeevare  pura safa kori khua na!!!.. pliz.. Si asorit hol.. si sage kolponatu bhaba nasil.. moi tenekoi tak ice cream khaboloi kom buli.. ebar mur mukholoi sai aru ebar mur juni aru topinar major fak tuloi sai.. si batitu hatot loi roi thoka dekhi moi akou sudhilu.. ki hol.. nukhua neki? .. Si kole: Yunit kham .. kintu tumar pukorot selekibo alop ghin lagise? Moi kolu.. eku nohoi jaan..tumi muk val pua na.. val pale ghin kore neki jaaan.. Moi gokulor monor pora ghin bhab tu aatoraboloi seshtha korilu.. Aru huna, moi u kham ice cream  
          Moi vori meli juni khon pati dhorilu.. Gokule ice creamor bati tur pora aangulire ice cream uliai mur junit lepi lole, moi nijei duta aangulire junir mukh khon boholai meli dilu.. si junir vitorotu ice cream dhali dile… gorom juni khonor surongo tu thanda hoi goisil.. gokule aathu kahi hauli aahi mur junir pora seleki suhi ice cream khaboloi dhorile.. moi akou nij haterei juni khon meli tar jiva khon sumuai niat sohai korilu.. si lahe lahe mur junir vitorot jivare moithun koriboloi dhorile.. tar jivat jadu aasil.. ki dhar.. mur juni khon jen susi khai pelabo.. sop sopia hoi porisil junir vitor bahir.. goli jua ice-cream aru mur junir gorom rosh.. jen doi aru makhonor amrit.. gokule mur junir amrit saidina hepah poluaai paan korile.. ooh.. mur junir pora aasol kam ros ulai aahisil.. mur junir pora nigori nigori ulai aahisil mur kam-rosh.. Aaibar moi uluta hoi pet pelai sui dilu.. pehak diar dore topina khon dangi nidilu.. ekhon vori kusai.. bohol koi topinar fak tu nijei hatere meli dhorilu.. Gokule mur ingit tu buji pale.. tar bhagor bati tut thoka baki khini ice cream mur topinar major thek sep tut saniboloi dhorile.. pukoror futa tut ice cream logai dile.. du tupal man goli mur pukoror futai di sumai goisil.. Gokul aathu kahi sapori mur topinar majot jeeva khon sumuaboloi seshtha koribo dhorile, kintu moi topina jur dangi nidiat tar okonman asubidha hoisil.. moi beleg eta upai koru buli akou uluta hoi upor muakoi sui dilu.. juni khon uporoloi kori vori khon dangi atthu duta kusai dui hatere mur bukur fale tani dhorilu, aibar mur junir tolotei topinar major fak tu aru pukoror futa tu u dhuniakoi ulai poril.. Gokul mur vorir pas fale goi bisonat dighol koi sui loi mur pukoror futa aru thek sep tut jiva logale, tar jiva khonore mur guhyadwar tu sur-surai dile..Mur dehor nimno bhag mane junir uporor somotol bhag, korongon, topina gutei khini gakhiror dore boga, khubei boga karon sai thai burot je ketiau surjyar puhor nopore.. gutei dehor boga nimno bhagot dhunia koi jiliki thake mur guhydwaror badami rongor soru aanguthi tu, .. mane pukoror futa tu, ..sai anguthi tutei gokulor jivar jadu solisil.. moromote tar sulit hat furai diboloi mon goisil,kintu vori dukhon aathur vajote tani dhori uthai thakibo logia huar babe moi hatere tak subo pora nasilu.. Gokule mur juni aru pukoror futar major somosto angso seleki sob ice cream khai pelaisil.. Paisene kunuba narie purushor kothin jivar unn-ma-dona dehor gupon angot.?
          Mur hepah poluar pasot gokulok kolu; abhi tum leyt jao, mey icecream logake tumko bhi moja deti hu.. Gokul ahi mur thait bisonat sui dile, upor muakoi, ..moi tar vorir pothanoloi goi ice-cream’r batitu anilu, tar lingo tu thio hoi asil, moi sapori goi lingo aru guti dutat ice-cream sanilu, tar kola lingotu boga hoi goisil, ice candy bar’r dore, … ice cream loguar pasot guti tu eta ice-ball’r dore lagisil.. moi lahe lahe tar lingor aag tu , mundi tu, suhi ice cream khalu, guti kitau selekat lagilu, si sukhot dhor phorai asil.. jibonot nupua sukh .. Gokulok kolu; tum apna per upor uthalo aur gand thoda upor kordo.. Si kole; nahi tum mera gand mot chato.. woh bohut ganda jaga hey… moi kolu; sex mey kuch ganda nahi hota hey.. tumhey jindagi mey kabhi aaisa moja nahi milega.. per uthake gand khol do.. moi jur korat gokule tar vori dukhon kusai uporoloi hatere tani tar bukur fale loi gol.. tar kola topinar fak tu mel khai goisil.. moi ghin nokori dui topinar majot ice logai dilu, kola futa tutu ice logai dilu, mur anguli tu futa tut logai diuetei si jhap mari disil.. bhison “sensitive spot”.. moi tat topinar tolot mur duita aathu sumuai topina duta uporoploi dangi lolu, tarpasot sapori hauli mur jiva khon pukoror futa tut laheke logalu.. jetia tar pukoror futa tut moi jiva khon logai ghurai dilu, si siori disil.. aahhh.. moi pagal hoi jam… moi kolu nisiyoriba,sobe har pabo.. Mur aai ice-cream aru chocolate’r khelatu etiau soli ase, sohur’r logot, mur sohur deutai tu koiei, teu mur sahu aair (mur sahu aai mur biyar aagotei dhukaise) logot 25 bosor sangsar koriu ji sukh pua nasil, saia mur pora paise, moiu teuk sukh disilu, karon sukh dilehe sukh pua jai, moiu sohuror lingo aru topinar majot ice-cream chocolate logai mur uth aru jivar jadu cholau, tekheteu mur juni aru pukoror futat tekhetor jivar jadu dekhuaai, mur sohurei hoise etialoike muk sukhi koribo pora sesthra byokti.. teu uthere aru jivarei mur junir vitor khon kaiba dinu enedore ghedali pelaise se mur junir pora jhatka mari kam roshor nodi nigori bahir hoi jai.. kokal dangi lingo soluatu tekhet eta pahual ghurar dorei.. sohuror kotha bur pase poreu likhim baru.. saidina moi Gokulor logot ekebare letera dhoronor mukh-moithun koriboloi mur okonu beya loga nasil.. moi sodai bhabu je ji purushe muk jauno sukh dibo pare, teu ku moi somanei jauno sukh dia usit.. iman letera mukh moithun moi jibonot matro mur sohur, peha aru gokulor logotei korisu.. muk letera tiruta buli nabhabibo.. moi letera nohoi.. sexy he..
 Moi dekhilu gokulor uttejona khub besi hoise.. tar lingo tu uporoloi thio hoi aasil.. lingo tue jen uhsah nihsah luar dore kopi asil.. eituei thik somoy.. muru junir pir pironi akou besi hoisil.. moi pis falor pora uthi goi gokulor kokalor dui fale vori di mur junit tar lingor aagtu logai tar lingor uporotei bohi dilu.. pisol hoi thoka lingo tu dhuniakoi mur junir vitorot sumai goisil.. ekdom guri loike sumai goisil.. tar lingo tu prai 10” man lomba asil, obosey moi scale loi jukha nai, lingotu junit sumuai moi bohi bohiei tol upor korilu, 5 minute man tol upor korar pasot moi tenekoie tar gar uporot uburi hoi porilu, aaibar gokule tolor pora lingotu mur junit khusiboloi dhorile , okonmam somoy pasot aami duitaiei tol-upor kori sambhog korar tal (rythem) tu milai loisilu, si jetia tolor pora khus tu mare,moiu uporor pora jur diu.. bohia lagisil.. tenedorei prai doh minute man aami sambhog korilu, tetia he mur monot porisil condom’r kotha, gokulok kolu; tumi  nirodh anisa neki?.. si kole; nai.. mur lajj lage.. tumi pil khaba ..mur manuh joniyeu khai… Moi kolu; nahi pil khale moi hokot hoi jam.. aaji enekoiye kora.. aru tumar pani mur yunir bhitorot nepelaba..  mukh t diba .. Si kole: ki mukh t.. Moi kolu.. oo tumi aru alop kori lua , tar pisot moi mukhere tumar pani uliyai dim.. nariei jimanei purushor dehor uporot uthi junit lingo sumuai namarok kio, purushor dehor vor tu uporot noporile aasol sukh napai, Ami position tu bodlai lolu, moi tolot sui dilu, gokul mur uporot uthi tar dighol lingo tu mur junit maribloi dhorile, si gar jur di birat lomba lomba khus die, mur junir garbhot goi khus tu lage, muk saboti loi piyahot mukh ghohai si tar topina dangi dangi sambhog kori jai.. tar pori jonik si hepah poluai jen sambhog koribo.. (sudibo buli kole besi val lage).. gokulor tene uttejona ghoiniyekor logot ketiau henu hua nasil.. siu muk ghoiniyekok nidia sukh disil.. eibar si mur dui khon vori bahut uthai dangi lole.. tar pasot bohi bohi lingo sanchalon koriboloi dhorile.. vori dukhon sep khai juar babe mur juni khon besi tight hoi goisil.. lingotu ulua sumua korute ‘perek - perek’ sabdo korisil.. mur junir pora paani ulabo dhorisil.. jen gokule tar lingore mur junit makhon peri asile.. era mur junir pora makhonei ulaisil aru tar magur mas tue sai makhon khini bhog korisil….. Alop pasot moi aathu kahi pukor ubhota dilu, gokule muk pis falor pora kukuror dore sambhog koribo dhorile, si mur kokalot dui khon hatere saboti aru aathu kahiei khub kokal solale.. tar brijyo ulabor hoisil.. si rokhai dile. Mur junir pora lingo tu uliai diat moiu bisonat uthi bohi lolu, si aaibar hasto moithun koribo dhorile.. moi tar sonmukhot bohi kenekoi hastoi moithun kore sai asu.. si soku mudi hatere muthi mari lingo tu aga pisa kori asil.. lingotut mur junir ros bur lagi pel-pelia hoi aasil.. dui minute man hatere aaga pisa kori asil.. hothat.... moi torkiboi nuarilu.. gokulor kola lingo tur pora fiskari marar dore  esupau boga dath bijol brijyo ulai ahi mur nake – mukhe poril hi.. jiva aru uthot  kai tupal man ahi porisil hi.. kola lingo tur pora ulua boga brijyo khini moi uth seleki khai salu,, gokulor brijyor suad tu pehar brijyot koi beleg.. alop suka mane karha..gokuleu saram sukh paisil saidina..
Moi aru gokule iar pasot mahot tini chari din man enekoie sambhog korisilu, biseh koi mur mahekiyar pasot dudin man aru mahekiya aagot dudin man, mahekiyar aagot korile gokule mur junitei brijyo eri disil.. gorom brijyo khini mur petot sumaisil.. baki somoyot moi khub sabodhan hoisilu.. Gokul aru mur aai jauno karmo du bosor man solisil.. Ami dhora noporilu, dinor somoyot moi gokulor logot bishes kotha botora napatu.. gohin hoi thaku.. aaitu kitip moi pehar pora sikisilu.. saiei ghoror manuhe eku gom napaisil, sandehu nokerile.. ji dina rati moi gokulor room'loi jau, saidina tak aagotiakoi ingit di diu. pasot moi collegot pohiboloi ghor eri juar pasot he amar aai samporko tu lahe lahe komi aahil.. iar majote ebar maa deuta madras (Chennai) goisil, 20 dinor babe, tetia maar vorir asukh eta hoi asil, unnot sikitsyar (treatment’r) babe maa aru deuta goisil.. ghorot aaita aru moi thakilu, ami okolsoria hom buli deutai gokuloku thakiboloi koisil, Aamar gakhirote mohor khuti hoisil.. sai kai din rati aaita suar pasot gokul mur room’t ekeloge suisil, ehal swami-strir dore ami sodai rati sambhog koru, aamar sahabas solisil purno gotit, .. duitai boliar dore sambhog korisilu, Gokule mur piyah duta pihi khub val paisil, moi kintu sodai tak pis falor pora he piyah tipiboloi disilu, teneke pihile maiki manuhor piyah ulomi najai, mur piyah duta sai karone etiau niputol hoiei ase, moi aag fale huk logua bra pindhu, piyahor aakar thikei rakhiboloi, kesua jonik gakhir khuar pasotu mur piyah ulomi jua nai,  tetia gokuleu muk kulat bohuaiei pis falor saboti piyah aru dughdha ganthi malis kori disil, si muk bhison morom korisil, sai kaidin ami beleg beleg dhoronere kam-keli korisilu, mur sambhog korar aagote mukh-moithun aru kam-keli kori khub bhal lage, sidha sidhi lingo marile bhal nalage, etiau nalage, tetia gutei rati gokul mur logotei suisil.. amar control herai goisil.. moi asabodhonat sai 20 dinotei pregnant hoi goisilu, mur mahekiyar din bahisil.. saiei moi pregnant hua buliei bhabisilu.. birat voi lagisil.. etimodhey maa deutau aahi paisil.. gokule pasot gaonlia aousodh (medicine) ani mur pet safa kori disil. Gokulok saie moi pahoribo nuaru.. si mur garbhot thitapi diaisil mur prothom tu santan.. jodiu moi maa hobo nuarilu.. Gokulok aru eta kothat moi napahoru, tar kola kis kisia sakti shali lingo tu.. saitu jenekoi guta aru lomba aasil.. tene lingo bohut kom purushor he thake… Gokul nijeu khub sakti shali aasil. Si mur lahi dehatu kulat uthai loiei sambhog koribo parisil.. Moi grabho-dharon korar pasot kintu un-safe somoyot tak ketiau mur junit lingo maribo dia nasilu, sai dui edin duitai mukh moithun koru, moi praiei tar lingo suhi diu, ketiaba si brijyo rokhabo nuari mur mukhor vitorotei eri disil.. moiu bhabisilu purushor brijyo khale moi dhunia aru jaubona hoi thakibo parim.. gokuleu ketiau jur nokore.. ji kaidin pari sai kaidin si muk junit sambhog kore, baki kaidin mukhot.. muru juni aru tolor baki thai burot uthor, jivar sukh die.. amar aai sahabas’r jibon khub sundor aasil. Prai du bosor.. Iar majotei mur jibonot eta durghotona ghotisil.. mur jibonor trwitio jon purush.. moi nibisarakoiei aahisil.. saitu eta durghotonaie hoisil.. muk dh……….        Pasor blogot likhim..
Priyo Pathak brinda, Gokul aru mur Jauno gatha pohi kene pale, apunaluke muk choritro hina nari buli bhabise sage? Bhabok, kotha nai, Moi jauno unnmadonar majotu sushthir jibon kotaisu, saia sambhob hoise guponiyotar babe aru baki kortybo bhal dore korar babe, moi ejoni bhal patniu (good wife), mur swamiku moi morom koru, bhal pau, .. Ji nohouk mur jibonor baki ghotona bur pasot likhim.. pathakor somador pale.. give sexy comments to read more stories... bye for now..

েযৗৱনৰ অবুজন ম'ন

Metric pass korilu, second division pai, Chaharot goi pohar bohut iccha asil, kintu porikhar folafol siman val nuhuat usoror higher secondary school’te nam logabo logia hol. Dada pohat suka aasil, aagor bosor HS pas kori medical pohibole goise. Ghorot maa, deuta, aaita aru moi.. deutai zila sadarot (won’t name d town or district) sarkari bisoya hisape kam korisil. Amar ghoror pora deutar office prai 10-12 kilometer man hobo. Deuta town’t nathakisil.. office’r pora teu ekhon gari paisil aru ejon driver. Saie deutai ghoror porai aha jua korisil..
          Moi notun koi higher secondary’t nam logalu, aai khon school moi 10 loike poha school khon nohoi.. aami poha khon balika vidyaloy (girls High School)  aasil. Notun school khonot lora suali sokoluke sohopathi rupe paisilu. Notun school; goi val lagisil. Tetia moi ejoni sokut loga gabhoru, uthon buku, ujjal gar boron.. morom loga suali.. lora buror saoni,dhemali, aru aakorshan aie bur upobhog kori val lagisil..  Muk sai somoyotei dujon senior lorai premor prastab disil.. etimodhye purushor lingor suad pua ejoni “lingo-khadika” hisape mur vitorot lukai thoka dusto suali jonie sai prem–prastab kitar eta holeu sohojei swikar kori lobo lagisil.. Kintu mur monot tetia ene eta bhab aasil je.. Pilinga lora buror logot prem kori somoy oposoy kori eku lav nai.. moi uchhaykangkhi (ambitious) suali asilu, logot poha lorar logot prem korile aru pasot biya hole mur aai uchho akangkhya bur puron nohobo buli bhabisilu. Mur danger officer, doctor, engineer’r logot biya huar habiyas sorure porai aasil. Dekhat dhuniya hua babe moi okonman garbito mane ahangkariu aasilu.. vabisilu  “Jauno–karmo korile pehar logotei korim aru biya huar pasot mur swamir logot he korim”..  sai babei prem prastab bur moi pratyakhan korisilu.. Ji ki nohouk moi school goi thaku, nityo noimitik jibon.. logor lora suali buror logot furti koru , hahi dhemalire vora jibon asil mur. Iman khiniloike mur jibon jikunu ejoni sadharon sualir dorei aasil.. Odyopi mur jauno basona kintu nuhua hoi jua nasile.. saibuli kamona – basona tu jetiai tetiai jote-tote soritartho koribo nuari ! Moi agotei koisu moi nije attma-moithun kori bhal napaisilu, bohut sualie henu junit aanguli sumuai atma-sonthusti lav kore.. moi nokoru.. kom boyosot purushor motoha lingor khuson khua tiruta buror sage enekuai obosta hoi. Moiu sai srenire tiruta buli koleu bhul nohobo. Mur junir pir-pironi besi hoisil thik mahekiya huar pasot ek saptah man.. lahe lahe komi jai akou pasor mahot pir-pironi hoi... Pehar kotha monot pore…bhabu.. akou ketia teuk log pam.. junir pir-pironi marim.. Ketiaba enekua lagisil; lingor khuson nalage kunu purushe jodi mur juni khon suhi dile heten moi tatei bohut sakah palu heten.. mur dore basonat sot fotai thoka suali  asene baru? Juni selekabole aru suhabole utrawaol hoi thake !..   enedorei prai 6 mah man par hoi goisil.. moi kunu puroshor sango bisari hahakaru kora nasilu.. Edin subidha nije nijei aahisil.. moiu sai subidhakei lou nolou koi okonman aag bhag lolu, aru mur jibonole aahil mur jaubonor drwitio jon purush..
Amar ghor tu jothestho dangor old-model’r assam type ghor aasil.  Ghoror aagfalor eta kuthat deuta aru aan eta kuthat aaita thakisil.. tar pasot vitoror kutha burot maar suoni kutha aru aan aan kutha bur asil, maa aru deutak ami bohut sorure porai beleg beleg koi sua dekhisu.. majot digholia coridore aru kaibatau soru dangor kutha asil. Koka deutar dinor ghor.. bor aahol bohol koi sajisil.. ghor tur sehor fale eta kuthat moi suisilu.. moi poha sunau tate korisilu.. ekebare sehot mane mur kuthatur pasotei dadar kuthatu.. aami okole subo pora huar porai nijor nijor kuthat suisilu,pohisilu. Aalohi dulohi aahileu amar ghorot thakiboloi asubidha nohoisil.. Amar ghorot tetia sanglogno hoi thoka (attached) prosab-paikhana korar bybosta nasil.  Coridoror sehot pas falor varanda khon .. varanda khon par hoi he latrine-bathroom. Varandar ekaase soru kutha eta asil.. ekebare soru nohoi.. aagote saitu room store rom hisape bybohar hoisil. Kintu deutai ghorot thaki sakori korar babe deutar driver jonok thakiboloi eta room’r dorkar hol. Tetia sai room tu ke aajorai thakibole dia hol.
Deutar driver Gokul, nam tu okonman solai disu, gokul tetia prai 30-35 bosoria safal deka, Si bihari samprodayor manuh asil, biya baru patise jodiu tar poriyal logot nathake, ghoiniyek aru lora suali mak deutakor logot gaot thake, maje somoye si ghoroloi jai. Gokul deutar khub biswahi driver asil. Saie deutai tak amar ghorote thoka-khuar bybostha koriu disil. Dinot deutar logot gari loi si ulai jai aru sandhya akou ubhoti ahe. Maai vat pani die, kintu si alop laj kuria sobhabor hua babe ketiau amar logot bohi vat nakhaisil, sodai kahi bati ni nijor soru room tut sumai vat khai akou nijei kahi bati dhui thoi disil. Dada aru moi tak gokul vaiya buli matisilu. Amar duitake si somih kori solisil..
Edinakhon ratir kotha, rati prai 11 ta man bajisil, moi poha suna samori suboloi thik korisu, suar aagote ebar prosab kori ahu, coridoror duar khon khuli bahiroloi ulalu, toilet jau buli, dekhilu gokulor room’t light joli ase, Moi monote bhabilu aai tue iman rati light jolai ki kori ase?  tar room tur duar khon kathor ek-potia duar, kintu bohut dinor purona duar babe tokta dusotar majot eta khin fak hoi thakisil. Moi koutohol bosoto aagbahi goi duaror jolongatuedi vitoroloi jumi salu, dekhilu si bisona khonot upor muakoi sui kiba magazine ekhon pohi ase.. tar mukh khon magazine khone aanr kori dhorise, pindhonot eta ganjee aru ekhon aathu loike pora gamusa.. magazine khon shastiya hindi magazine jen lagisil,, val koi monibo nuarilu.. magazine pohi si gamusar uporote tar lingtu maje maje muhari die.. moi dhoribo parilu si sage kiba jauno-gondhi magazine sai ase.. bhabilu si aai khon pohi lingotu uliai sage hasto moithun koribo! Moi lingo tu dekhar aasat 10-15 minute man tenedorei jumi thakilu.. nai bandor tue gamusa khon aatorai nidie.. rati besi somoy varandat thakiboloi val nalagil.. saie prosab kori aahi sui thakiluhi. Mur kintu koutohol kaibatau hol.. Prothom kotha; si ki magazine pohise ?.. sex’r kitap neki? Kitap khon pohi si hasto moithun koribo neki? Tar lingo tu kiman dangor.. ityadi sinta bur mur monole aahil..
Dinot gokul deutar logot office’loi jai, tar room tu enei jopai thoi jai, lock nokore, moi pasdina school’r pora aahiei abeli porot tar room tu khuli salu.. kitap magazine kot thoise? Sai boyosot jetia internet mobile eku nasil, jauno-gandhi magazine adiu sohoje pua nogoisil, saie gokulor kitap kai khon hostogot koratu mur eta dangor mission hoi porisil.. tar room tu moi tanno tanno koi talash korilu, room tut ekhon bisona asil, ekhon rack aru soki (chair) ekhon, rack khonot tar duta man bag asil, kapur kani bur rosi edal bandhi ulomai rakhisil. Tar bag duta khuli suar bade moi sob jaga, bisonar tushokor tol ityadi talash koriu eku napalu, bag khulibole sot nogol. montu khu-duai thakil. Rati akou 10.30 manot bahiroloi ulalu. Tar room’t ajiu light joli aasil, Gokulor room’r duaror jolongai di akou jumi salu, ghoror sob manuh nih:pali dilsil, dada tetia hostle’t aasil. Moi dekhilu aajiu  tenekua magazine ekhon loi si pohi asil. Ekei pindhon.. saidina mur bhagya alop val aasil.. era si kitap khon epakot thoi pindhi thoka gamusa khon okonman side kori lingo tu hatere uliale.. eta kola kis kisia lingo.. sompurnokoi sphit hua nai kintu tothapiu jothestho lomba jen lagisil.. tar lingo tu dekhi mur juni khon vijibole dhorisil.. usoror pora saboloi aru dhoribloi he mon goisil. Gokule lingor mundi tu pitiki kiba nirikkhon kori aasil. Moi bhabilu si sage etia hosto moithun koribo.. saitu dekhar asat moi roi thakilu.. hothat si bisonar pora jhap mari uthil,.. bahiroloi jaboloi duar khonor fale aag bahi aaha jen lagil.. moiu eke daure ubhoti coridoror vitor sumalu. Gokul prosab kori ahi sui thakil. Si sage light off kori hosto moithun koribo!.
Tar pasor dina moi school’r pora aahi akou tar room’t sumalu. Aaibar sotota bad di sidhai tar bag tu khulilu.. thikei moi ebarote kaibakhonu kitap pai golu. Mur salwarr’r top tur vitorot kitap kai khon lukuai loi anilu. Rati baki poha suna bad di gokulor jauno Gandhi magazine pohat lagilu. Hindi pohibo paru.. prothom bar tenekua kahini pohibole pai mur junir pir-pironi besi hoisil.. ekhonot nari-puroshor sambhog kora photu u aasil.. rati iman sot-fotoni hoisil je moi upai napai skirt tu dangi bisonat upor muake sui vori dukhon boholai meli junit aanguli sumuai ulua sumua koribole dhorilu.. oohu.. mur santhoosti aaha nasil.. ebar uthi goi tabulor pora ball-pen etake aani junit sumuai moithun koribole lolu.. nai eku val nalage.. khongote pen tu doliai moi huk hukai kandi pelaisilu.. pehar vakunda lingotu loi monot porisil.. aah muk je ki sukh disil.. purushor lingor khusonor soman sukh eku nai.. eta lingor khubei proyojon hoisil muk.. gokulor kola kis-kisia magur mas tur dore lingo pator kothau monoloi aahisil.. moi bhabilu eneke thakibo logia hole moi alop dinor pasot bolia hoi jam,, kiba eta kori gokulor sai dalokei hasil koribo laagibo..tar babe moi olpo tolole namibo logia holeu namim.
Pis dina Gokulok puai bor chintito jen laagil. Rati sage kitap bur napai si bor voi khaise , tar gupon rohosyo fadil hol buli, beserai kaku eku sudhibou nuare. Mur tar mukh khon sai bor aamej lagisil. Ghorot bostu khusoribo pora manuh buliboloi moiei mathu, maa aru aaitai tu tar bag khuli kitap nibisaregoi, dui ebar si mur fale sandehor dristire sai, kintu sokue sokue porile alop laju kore.. Gokul eta pahuaal deka lora tetia, kom boyosot biya pata babe lora-suali ehal ase, tar ghoiniyek jonir photo amak dekhuaise , ghoiniyek tar soman kola noholeu mitha boronia, dekhiboloi beya nohoi, Biya patiu ghoiniyek logot nothokat beserar jauno aasokti bur sage enekoie kitap pohi aru hasto-moithun kori nribitti korisil.. Amar ghorot jua dui bosore thakar pasotu gokulor proti ketiau bisheh mon korai naasilu, ukhoi prai 5ft 10” man hobo, pesi bohul hat-vori, kolaphul, bahu sokulute pahuaal mota manuhor sin su-spostha. Tar gar boron tu boga hua hole Hindi cinemar hero ba advertise kora model hobo parile hoi, thik kalpana korile Akshay Kumar’r black edition.
Etimodhoye gokulor kola magur mas tur dore lingo tu dekha pai mur monot dusto buddhi khelaisilei.. tak paboloi mui upai uliuar kotha bhabilu, usoror pora liriki bidari saboloi aru saiture mur juni khonot khuson loboloi khub mon goisil,  bhaba motei kam, Sai dina rati sob khai boi suboloi gol, moi hatot sare .. vorit sare mur room tur pora ulalu, mur room’r light numuai duar khon kop-kopiakoi jopai pas falor verandah paluhi, sadharonote rati ebar suar poasot maa deuta bahiroloi aru najai. Dekhilu gokulor room’r light off kori thua ase, moi goi duarot lahe lahe knock korilu, tar tuponi aha nasil sage, fotok kore mat dile, kaun? Moi kolu …… (moi) darwaja kholo gokul vaiya. Si vitoror light tu jolai duar khon khuli dile, kya hua? Moi tak thela eta mari vitoroloi sumalu, si aasorit hoi goisil, mur mukhor fale bengar dore sai aasil. Tar pindhonot aagor dorei eta ganjee aru suti gamusa ekhon. Moi top aru skirt eta pindhi goisilu, vitorot eku antarbas (bra-panty) nasil, .. ichha koriei sob khuli ahisu, aaibar moi chikar korim, chikari saju hoi aahisilu. Duar khon moi nije huk logai dilu, si bheba lagi sai thakil. Aaibar top tur tolor pora kitap kai khon uliai tak kolu; tumahara kitap lautane aaiahu.
Gokul: Ji..
Moi: Yeh tumahara hi kitap hai na?
Gokul: Ji ..Ji ha.. (si birat laj korisele)
Moi: Padhtei ho.. aur padhke kya karte ho..?.
Gokul: ……. Ji
Moi: Arye bhai..Padhneke bad kya korte ho ?
Gokul: Kuch nahi.. aaisehi…
Moi: Padhnese tumahara sex uth ta hey na….aur tumhara bibi bhi sath nahi.. isliye puch raha hu.. kya karte ho.?.
Gokulor obosta “fat dia bosumoti-patale lukau” dhoronor hoisil. Si lajote mori jau jen hoisil.. moiu tak jera kori aasilu. Aage pise mur logot kotha patileu bohut kom ke pate.. tar sahabor suali babe muk somih koriu sole, jodiu boyosot sage 15 bosor manor moi soru hou. Aaji moi shikar koriboloike aahisu, gotike sohoje tak eri diar iccha nasil.. akou sudhilu..
Hat se korte ho kya? Moi purushok hasto-moithun kora aagote dekha nai, pehai sikai disil keneke purushe hasto moithun kori santhoosti lovey, ebar sabole mon goisil.. Hoine kunuba narir ene iccha.. purushor hasto moithun kora saboloi iccha..! Enekua dhoronor eta interesting ghotona ase, moi pasot likhim baru..
          Gokul mur sanmukhot thio hoi ase, moi tar hatot kitap kaikhon di aag bahi golu, si ekhuj pisuai gol.. moi kolu tumhara woh dikhao to... kaisa hey.. tar gamusa khonor fale hat khon meli aag bahi golu.. si pisuai goi bisonat bohi poril… Si Kole tum kya kar rahe ho.. marwogey kya.. sahib ko pata chalega to mera jan le lega.. Moi kolu; mey kya kor raha hu.. tum bas ekbar dikha do.. please.. Moi goi tar kasote bisona khonot bohi golu.. Si voiatur dhoronere mur mukhor fale ebar bukur fale ebar sai.. gamusa khon ekhon hatere dhori ase.. Moi hat khonere tar gamusa khon tan mari khulibolei sestha korilu, si kunumote samori mur pora okonman aatori gol.. Moi kolu..Dekho gokul bhaiya.. Mujhey bos ekbar dikha do .. tum hat sey pani kaise nikaltey ho woh sirf ekbar dekhna hey..  mey bhi tumhe kuch dikhaungi.... Gokule mur kotha suni ki korim ki nokorim hoisil.. muk kole tum pagal ho goyi ho kya .. kya bol rahi ho?  Moi kolu; ha mey thodisi pagal ho gayi hu.. tumahara … woh ekbar dikha do.. moi nera nepera koi tar pasot lagilu..   Moi dekhilu enekoi kam nohobo, moiei kiba eta koribo lagibo.. Moi kolu; Gokul vaiya yeh dekho.. Aibuli koi moi lahekoi mur top tu uporole dangi piyah kita tar aagot okon okon ke udongai dilu.. Ejoni jibonto 16 bosoriya gabhorur niputol makhonor dore boga, sphit piyah, duta badami boronor dugdha-ganthi (nipples) jen almond’r guti, saia dekhi biswamitra wrishiru toposya bhangga hoi jabo.. Gokul nu kaun sa wrishi.. tar luvoniyo dristi sokue mukhe jiliki uthisil.. ebar mur piyah duta aru  ebar si mur mukhole sai.. tar luv lukuabo pora nasil.. si gamusar uporote lingo tu hesi dhori aasil.. moi akou ebar sestha korilu tar gamusu khon taniboloi .. aibar tar aapotti alop komi gol.. moi lahekoi gamusa khon dangi tar lingotu dekhilu.. eta sui thoka magur mas he jen . jibonto prani etar dorei si gatu lorai jen sar pai uthibo.. okon okon koi gatu tongai gokulor lingo tu fuli dangor hobo dhorile.. ekdom kola.. sal khon light’r puhorot jiliki sik-mikai aasil. Pehar lingtur kotha sat ke monot pori gol.. pehar tu badami rongor aasil aru mundi tu kath-phular dore sepeta mosto eta aasil. Mundir sal khon tani dile ronga tejal aag tu ulai goisil.. gokulor tu kola aru lomba aasil.. tar munditur uporot sal nasilei.. sorutei henu kiba bemar huat muslim lorar dore sunnot kori dile.. mundi tu u kola.. aru gutei lingotur gat sira bur (nerves) bur prokot hoi aasil.. mundi tu latum etar dore junga.. kola-podum fulor koli eta jen lagisil.. moi gamusar major pora uliai hatere sui salu.. gokulor gatu jikar khai gol.. Si kole.. tum yaha se jao.. sir –baideu ko malum hoga to hum dono ko goli mar dega.. Mur khong uthi gol.. Gali pari kolu; mey tumse shadi korungi kya? Tumhara to ghor mey bibi bhi hey.. aur itney rat ko kisko kya malum hoga.. tum ja ke batauogey .? Tar aasolete voiu lagisil aru jauno aasoktiu hoisil.. saie tar lingo tu lahe lahe ton-tonia hobole dhorisil. Moi hatere lingotu pitiki salu.. sal khon birat nimoj.. si aru badha dia nai.. tak kolu; mera dudh shu ke dekho.. kuch nahi hoga.. mur jen anumotiloihe roi asil.. ekhon bolishtho porushor hat.. si mur piyah duta pitikiboloi dhorile.. ekdom pakoit manuhor dore kumol koi tipi tipi dughdho ganthi duta aangulire pihi disil.. mur almond guti duta.. makhon boga piyah... makhonor uporot hengulia rongor nayan tora phulor pahi, phulor pahit jen sojai thoise duta almond’r guti.. iphale mur piyah duta suboloi pai tar lingotue fet tula sapor dore aru mosto aakar dharon korile.. moi thio lingo tu hatere moithun kori diu buli muthi mari dhorilu… kintu muthi marutei kiba aatha aatha jen lagisil.. tar fale soku pokai sudhilu; Sachh bolo tu.. kya tumne thodi der pehle isse pani nikala tha ? Si thot mot khai kole.. ji… Tum bohut ganda ho.. pani nikal ke dho nahi sakte ho.. itna ganda kor ke rakhte ho.. tar lingor sariukaase kekura kekura kesh.. kola ghon.. ketiau kotai nai hobola.. Moi akou kolu.. yeh sab saf nahi kor sakte ho?.. Moi hepah kori jua lingo tuloi okonman ghin lagi goisil.. bhabilu aaitur logot aji khusoni namaru. Moi tar lingotur pora hat eruai dilu... Bhabilu beleg eta kam kora jaouk.. Tak kolu;.. meri “chut” (sabdo tu hindi magazine pohi sikisilu) dekhogi.?. si eku namatile.. Moi kolu; tum niche jamin por baitho.. Gokule letera lingo tur babe laj pai mur piyah dutar pora itimodhye tar hat khon aatorai nisilei. moiu mur top tu nomai dilu. Moi kuar dore si susuk samak koi mojialoi nami aahil. Aaibar moi bisonar uporole mur dui khon vori uthai skirt tu kokalor uporoli dangi dilu.. mur vori dukhon bohol koi meli rosal juni khon gokulor sokur aagot udongai dilu.. si mojiat bohi aasil.. soku kita tor tor ke meli ebar mur juni khonole aru ebar mur mukhole sai aasil..  Juni khon ekdom sikun hoi asil, edalu kesh nai.. etukura pau rutir dore fuli ufondi thoka juni.. muk kha - muk kha kori thoka juni.. majote jen kotarire mihi aans edal tani jen dufal kori thoise.. luvoniyo juni.. mu kumol juni upotyaka.. moi sodaiei juni khon saf-sikun koi rakhu .. nimoj hoi thakile mur nijorei morom lagi jai.. mur juni khon dekhile ji kunu puroshor ekamur mariboloi mon jaboi.. Mur sohure etiau koi tumar pitha khon (juni khonok teu pitha buli koi) ajiu 16 bosoria gabhoru jen lage.. piyah aru pet tu he henu puhari tirutar dore hoise.. juni khon bule soru hoieie thakil.. Sai babei moi aaji loike sambhog kora protijon purushoke mur juni khon khuaisu.. Gokulok kolu; shu ke dekho.. moi kuar loge loge si aahi thik mur dui vorir tolot mojiat bohi juni khon aalfule sui sale.. junir nimoj upotyoka khonot hat furai si moi nukuakoie tar torjjoni anguli tu junit sumuai dile, prothome adha.. mur mukhole sale.. moi hahi eta mari tak akou ingit dilu.. aibar anguli tu gutei sumuai dile.. tar motoha aanguli tu sumai jaute birat moja laagisil.. mur junir rosere aanguli tu bhiji goisil.. aanguli tu dui tini bar ulua –sumua kori akou mur mukhole sale.. aamejot soku mudi disilu.. aaibar si ekeloge duta aanguli vorai tol-upor korat laagil.. moi ashput vasare kolu… jor jor se maro.. Mur utsah pai siu jur ke aanguli mariboloi dhorile.. prai 5 minute man.. moi soku meli tak kolu.. Gokul vaiya.. iss mey modhu hey.. thoda saakh ke dekho na.. mujhe bohut accha lagega.. Gokule aanguli duta uliai tar mukhot sumuai ros bur suhi sale.. mur kothatu si sage val ke buja naasil.. moi kolu aaisey nahi.. tum mere chut me muh aur jeev lagake sakho na.. moi letu setu hoi goisilu.. Gokule loge loge mur junit mukh di uburi khai poril.. ekdom pakoit (expert) kheluior dore gokul mojiat aathu kahi mur juni khon suhibole dhorile.. uthere kamuri jen junir pahi duta singi pelabo.. jiva vorai jivare moithun koribole dhorile.. nai mur vori meli bohi thokar dhorjya herai goisil , pas fale hatot bheja di hauli golu.. aru dui minute’t moi pithir bhorot sui porilu.. skirt tu kokaloloike ujai thua aasil.. mur junit mukh moithun kori gokulu eta bonyo poshu hoi goisil.. khaboloi nupua eta bonoria prani…si jen sasakei ekhon mou sakot mukh guji mou khai aasil... Moi aamejot soku mudi tar sulit aaguli bulai morom koriboloi dhorilu.. bohut somoy si junir pani khohai thakil…  Hothat ebar tar mukh khon aatori jua hen palu.. moi soku jopaiei pori aasu.. mel khua dui vori.. mur unmukto juni.. moi soku melar aagotei gokule thio hoi mur junir mukhot tar ehat man lomba lingo tu sthapon korisil.. moi bhabisilu aaji tar dwara mukh-moithun koruaaiei jam goi.. tar lingo tu letera hoi aase.. aiture sambhog nokorau.. kintu bhaba kotha bhabatei thakil..  mur junit si lingo tu hesi sumuai dile.. mur anumotiloi bat nasale, moiu badha diar kotha aru nabhabilu.. tak usotai moi eri gole val nohobo… Si jur di lingo tu aadha man sumuale.. aah val lagi goisil.. bohut din.. prai 9 mah aagotei sambhog korisilu.. gokule lingo sanchalon thio hoiei koribole dhorile.. ebar bhabilu ei tu pehar dore petua nohoi.. si kio thio hoi korise..?.. tar gutei lingotu tetialoike mur juni gahborot sumuai nasil.. Gokule goti khor koribo dhorile.. Hothat si mur vori dukhon dangi uthai lole.. mane ekebare tar bahut uthai lole,, oo wau.. eta notun kitip.. vori bahur uporot uthai si hauli aahi tar aathu duta mur topinar dui kase bisonat uthai muk mutukai loi sambhog koribole dhorile.. tar numal korongonere mur nimoj korongonor vitor fale hesi muk meriai loisil. Mur nijor aathu duta aahi piyah dutar uporot lagisihil.. tetia mur kokal ekdom lahi aru petot okonu med (fats) nasil.. saiehe si oti sohojei mur vori dukhon bahut uthai muk meriai pelaisil.. tar gar bhor tu mur korongon aru tol petot porisil.. Gokulor gutei lingo tu tetia mur junir vitorot sampoorno koi sumai gol ..mur pet paisilgoi... si tenekoie 10 minute man thikse lingo sanchalon korile .. Moi kekai pelaisilu.. eta pahual dekar bhimor godar dore lingor durontu khundon.. tar gar somosto var kokalole ahi goisil.. gokul ekdom khati bihari asil. Bihari bure henu maiki burok bor beyake sambhog kore.. mane bihari motar durbol tirutar jan ulai jabo pare henu. moiu saidina proman palu.. Moi bhabilu .. enekoi korile mur kokal vangi jabo dekhun.. Tak kabou korilu;.. aaisey mot koro pliz.. accha se bistor par leta ke koro..pliz mera kamar tut jayega.. Moi chikar korim buli aahi nijei chikar hoi golu.. Mur kotha suni gokul okonman santo hol. Si muk bisonate sidhake ghurai dile..tar garu tur uporot suai lole.. mur deh tu ghuraute siu ekeloge ghurisil.. mane lingotu mur junir pora nuluakoie si muk ghurai vori dukhon boholai meli mur dui vorir majot tar kokalor tol bhag sumuai lole.. aibar ekdom mur gar uporot uburi hoi topina dangi lingor brihot khuson diboloi dhorile.. Gokul ukho lora aasil. Vori dukhon lomba.. saie si topina uthai jetia khus mare bohut uporor pora aahi mur junir ekdom vitorot lagehi.. garbhot .. Epah boga gulapot eta kola bhumura.. mur makhonor dore boga juni pahot tar magur masor dore kola lingo tu fosok-fosok kori ulua sumua kori thakil.. moi ebar mur tuli tar lingor khanan karjyo saboloi sestha korilu.. enekua lagisil. Edal kola sap gat etat mukh sumuai khut marise aru mukh uliai aanise.. mur boga rosal kumol gabhoru juni khon pai gokule topina dangi … ki kom.. mane muk “brahmo sudon” disile.  si kobo nuara hoi goisil.. ghoiniyekor bade si aru karu logotei sambhog kora nai henu.. kintu si mur junit lingo sumuaotei henu gom paisil.. moi je karubar logot agoteu korisu.. muk edin sudhisil.. moi kolu.. Tum aapna kam sey motlob rakho.. tar pasot nusudha hol.. Gokule mur top tu akou dangi mur piyah kita pitikiboi dhorile.. iphale sambhog aru aan fale piyah mardan.. ebar jur ke kamuriu dile.. kaibadinoloiu piyahot tar dator dag bohi aasil.. si eta osur hoi goisil.. moi dekhilu aaitue ji gotit lingo marise alop pasotei brijyo tyag koribo.. mur tetia he voi lagil.. era… mur “safe-time” nohoi.. moi dekhun garbho dharon korim, mur pet fulai dibo aai okora tue. kunu mote mat tu uliai tak kolu.. Gokul vaiya .. pliz paani mere andar mat chorna.. mey maa ban jaungi.. nai mur kothale tar vukherp ai nai.. eta automatic machine gun’r dore lingo solaise si.. akou kolu, ..sun rahey ho na.. paani andar mot dalo..  si eku uttar nidile.. khor khor ke ghonai ghonai suti suti ke khus marisil si.. tar brijyo andakoshar pora ulai lingor aag paisil hi.. aru dui minute,  tar ekdom ulaboi hoisile.. kunumote lingo tu uliai thik mur tol pet aru navir uporote brijyo bur eri dile.. ooh rakhya.. moi bohut dinor pasot eta mokhona lingor khuson khai bhagori porisilu.. gokule tar gamusa khoneri brijyo khini mosi pelale.. moi lahe lahe bisonat bohi uthi top aru skirt tu thik kori lolu.. Tak sudhilu ..
“Gokul vaiya kaisa  laga?”
Mur kothar uttor nide si muk kole;
“ Tum mujhey vaiya mat bulau.”.
Moi kolu; kyu? Mujhey tumse shadi thodey karna hey..vaiya ho yah chaiya.. kya farrak parta hey .. aur suno .. mey kal phir aaungi.. tum yeh sob bal saf karke aur apna hathiyar achhi tarah se dho ke rakhna.. ho soke to town se nirodh bhi leke aana..(sai somoyot condom buliboloi aami nirodh tuke sini paisilu) Aai buli koi moi sup sap tar room’r pora ulalu..
          Gokulor room’r pora uluar pasot he bhabilu.. aami light joliaei iman somoye jauno-kelit lipto asilu.. kunubai jodi aahi dekha hole.. mur tetia he hus aahisil..  nai alop sabodhan hobo lagibo.. deutaloi mur khub voi lagisil.. nijoke bujalu.. nai aru ketiau tar room’loi najau.. aajiei aahilu.. Dhora porile nigome morim..
          Pis dina sandhya gokul deutar logot officer pora ahar pasot moi tar mukha – mukhi noholuei.. moi polaion badi hoi porilu.. kintu tar kando karkhana bur mone mone sai thakilu.. rati vat pani khuar pasot gokul akou ebar bath room’t sumal.. deutai sudhisilei; kya hua gokul, pet kharab hey kya? si kole ji nahi.. garmi jyada laga hey.. mur anuman hol si sage saf-sikun hobooiei akou ga dhuboloi goise.. moi vat paani khai room’t suboloi loi chinta korilu.. besera tue bor aasare bat sai aase sage.. si baru town’r pora nirodhu anise neki? .. nai moi najau.. aaitu abhyash hoi gole edin dhora pori duitai morim.. birat risky karbar.. najau buli subolei loutei akou tar mukh khonolei monot pori beya laagil.. moi kuar dore si mur juni suhi disil.. moi kuar dore mur kosto nuhuakoi muk sambhog korisil.. brijyo khiniu mur junit pelua naasil.. situ eku obadhyo hua nai.. bos ebar aaji jau aru, aaibar tak najau buli koi aahim.. mon tu mur akou durbol hoi gol..
         

          Priyo pathak sokol iar pasot mur aru gokul’r majot ki hoisil janiboloi iccha hole nichoy jonabo.. mane atleast comment dibo. Gokulor badeu mur jibonoloi aahisil trwitio jon purush oti kom dinor vitorotei.. sob likhim... Jodihe pathak sokolor sohari pau.. likhim buli bhabisu.. oinyotha hoitu nilikhibou paru..Thank you and have a great sex..

Saturday, February 15, 2014

Request to the honourable readers

First of all I, Sukhibrata Baruah want to thank all the reader who have made this possible..now we have 22lakh readers.

I want your cooperation to give more assamese eroctic story..Please email me your story I will not publish your name if you dont want..

Basically I want story from my women friend as they have may things to say but due to many region they cannot express it in public..

Most importantly I am thinking of an idea of friend club. But problem is that I have a lots of boys who want to join in friend club but very less girls are interested in it. Remember its friend club not a sex club o be free to participate..

If any one interested please mail me on sukhibrata@gmail.com

Mur Ex Boy Friender Mukhot Huna Hosa kahini

এই কথা তেতিয়াৰ যেতিয়া ম‍ই কৰ্মসূত্ৰে বাংগালুৰুত আছিলোঁ . মোৰ পত্নী নিজৰ দুজনী ছোৱালিৰ সতে অসমত থাকিছিল . এটা ফ্লেট ভাড়া লৈ ম‍ই মোৰ বন্ধু বিক্ৰমৰ সতে আছিলোঁ...
এদিন বিক্ৰমে খবৰ দিলে যে তাৰ পত্নী চুমি (ভাল নাম অনুসুয়া) বাংগালুৰুত এমাহ থকাকৈ আহিব | সিঁহতৰ বিয়া হোৱা ডেৰবছৰমান হৈছিল হে | চুমি নবৌ আহিব বুলি জানিব পাৰি গোটেই ফ্লেট আমি দুয়ো মিলি চাফা কৰিলো | মদৰ ৪০ টা মান বটল, চিগাৰেটৰ পেকেট, পলিথিন - কি কি যে নোলাল |

চুমি আহি পালে |  তাইক প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা পাই ম‍ই সম্মোহিত হৈ গ’লো | ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী কেনেকৈ বিক্ৰমৰ পত্নী হ’ল ভাবি পাৰ নাপালোঁ ....
দুদিনমান গ’ল- চুমিৰ লগত সুবিধা পালেই ম‍ই কথা পাতোঁ, তাই বৰ ফ্ৰী ছোৱালী...  অসমীয়া সাধাৰণ ছোৱালীৰ দৰে কনজাৰভেটিভ নহয় | এদিন ৰাতিপুৱা ম‍ই মোৰ ৰূমত যোগাসন কৰি আছিলোঁ ... তেনেতে হাতত চাহ একাপ লৈ চুমি সোমাই আহিল |

ম‍ই:  আৰে বৌ, আজি ইমান সোনকালে উঠিলা ?
চুমি: অ’ আৰু কিমান শুম |  মানস, তুমি সদায় ব্যায়াম কৰা নেকি ?
ম‍ই: সদায় নহয়, সপ্তাহত তিনি দিন |
চুমি: সেইকাৰণে তোমাৰ বডীটো ইমান ভাল- বিক্ৰমৰ নিচিনা পেটুৱা নহয় ... |
ম‍ই: হে হে বৌ, কি যে কোৱা... আগতে তো জিমলৈ গৈছিলোঁ, আজিকালি সময়েই নাই |
চুমি: মোকো অলপ যোগাসন শিকোৱা না, মোৰো চোৱাচোন পেটৰ চৰ্বি বাঢ়ি গৈছে [ চুমিয়ে নিজৰ নাইটীটোৰ ওপৰতে পেটটো টিপি দেখুৱালে, মোৰ বাৰিডালৰ ওপৰেদি তৰংগ এটা পাৰ হৈ গ’ল  ]
ম‍ই: কোনে কৈছে, তোমাৰতো একদম পাৰফেক্ট ফিগাৰ- মোৰ মানুহজনীয়ে হে মেইনটেইন নকৰে একো ...
চুমি: শিকাই দিয়া না প্লিজ |
ম‍ই: অ কে শিকাম, কিন্তু বিক্ৰম কত?
চুমি: সি ফস্তি মাৰি শুই আছে, নুঠে আৰু এঘন্টা ....
ম‍ই: অ’ কে... এই ফালে আঁহা, মোৰ কাষত বঁহা

চুমি মোৰ কাষত বহাৰ লগে লগে তিৰোতাসুলভ গোন্ধ এটাই মোক আকৃষ্ট কৰি পেলালে | গা  নোধোৱা দুষ্ট এক গোন্ধ. ..

ম‍ই : চাওঁ, এনেকৈ মোৰ নিচিনাকৈ বহা, ইয়াকে কয় পদ্মাসন
চুমিয়ে মোৰ দৰে বহিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু আগতে অভ্যাস নথকাৰ কাৰণে অসুবিধা পালে- aaah, নোৱাৰিছো, মোক help কৰি দিয়া না মানস |

ম‍ই তাইৰ কাষলৈ গৈ কান্ধত হাত দি তাইক চিধা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো... " Try কৰা, পাৰি যাবা"
চুমি- " ah, বাৰে বাৰে ম‍ই আগফালে হাউলি গৈছো, তুমি মোক ধৰাচোন ভালকৈ পিছফালৰ পৰা"
ম‍ই লগে লগে পিছফালে গৈ পিঠিৰ ফাল পৰা হাত সুমুৱাই তাইৰ পেটটো ধৰিলোঁ, "yes বৌ, পাৰিছা |" - তাইৰ কোমল পেটত হাত ফুৰাই ফুৰাই মোৰ বাৰি ডাল থিয় হৈ তাইৰ পিঠিত খুচিব ধৰিলে |
চুমি: Ummm, ভালকৈ শিকাই দিবা মোক মানস... আহ, ভালকৈ ধৰা নহ’লে ম‍ই পৰি যাম |
ম‍ই: "নপৰা বৌ, ম‍ই আছো নহয় "- এই বুলি কৈ ম‍ই বাৰি ডাল তাইৰ পিঠিত ঘঁহি ঘঁহি তাইৰ কোমল বুকুখনলৈ বাওঁহাত খন উঠাই আনিলোঁ |
চুমি:  Uhhh, yes. নেৰিবা মোক - আৰু ভালকৈ সাবটি ধৰা |
ম‍ই তাইৰ গাটোৰ লগত নিজৰ গাটো টাইটকৈ চেপি ধৰি বাওঁহাতখনেৰে তাইৰ বাওঁ পিয়াহটো লাহে লাহে মোহাৰি দিবলৈ ধৰিলোঁ | কোমল ডাঙৰ পিয়াহটো কমচে কম 36 চাইজৰ হ’ব |

"বৌ, তুমি বৰ মৰম লগা" - তাইৰ কাণত ম‍ই ফুচফুচাই ক;লো |

"Uff, কি যে কোৱা, ম‍ই তোমাৰ বন্ধুৰ পত্নী... এইবোৰ কথা পতা পাপ" -চুমিয়ে পাপ বুলি ক’লেও মোৰ হাতৰ টিপন বুকুত খাই মোৰ গাত গাটো ঘঁহাই আছিল |

"চুমি বৌ, সঁচা কথা কৈছো- তোমাক প্ৰথম দেখা দিনাখনৰে পৰা তোমাক মৰম কৰিবলৈ খুব মন গৈছিল... কিন্তু..." দুয়ো খন হাতেৰ দুয়োটা পিয়াহ টিপি আছোঁ |
"AAh, মানস, তুমি বৰ দুষ্ট...." মিসিকিয়া হাহি মাৰি চুমিয়ে মজা লবলৈ ধৰিলে ...

বাৰিদাল ঘহাই ঘহাই পাৰিমানে তাইৰ কোমল কোমল পিয়াহ দুটা তিপিবলৈ ধৰিলো |

" কেনে লাগিচে বৌ?" সুধিলো |
"...উমম... লাজ লাগিচে ধেত | এৰি দিয়া না ... |" চুমিয়ে লাজ লাজকৈ কলে |
"আৰু অলপ মৰম কৰি লও, তাৰ পিচত এৰিম...  ওহ কি কোমল তোমাৰ বুকুখন... "


আ................হ.................
"Sumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..........."
"মানস , প্লিজ..... কোনোবাই দেখিব..."
"নেদেখে.... চুমি তুমি ইমান চেক্সী কিয়... ?