Saturday, February 15, 2014

Mahir Utola Jauban

Sarute moi abar mama hata tat jaote ki hoisil kao sunak. Tetiya moi class 9th asilu. sexar bisaye bahut katha jana nasilu. But bahut sex feel karisilu. Karan moi class 6th r parai hat mariba arambha karisilu. so moi jetiya mamar gharat goisilu tetiya mok mahir lagat suba dile. Anei mor mahir prati beya bhab akano nasil.
Kintu sidina kiba beleg hoi goisil. Thandar din asile tetiya. Sakaloye bhat khai bisanat uthisil. Moi o uthilu. Anei mor raati abar haat namarile topani nahai. But sidina moi mahir lagat asilu so moi haat mariba para nasilo. Mahi aru moi bisanat akekhan lepar talate asilu.mahi aru moi akdam close hoi suisilu. Mahi hate mok saru lara buliye bhabi kono lukdhak kara nasil. Mane moi kaba bisarisu sihate mok sowali hisape laj kara nasil. Sihate mor gatei kapor change karisil, pesab kariba bahisil, etc. seye sidina ratio mahiye nighty ata pindhiye mor lagat suisil. Akan lepar talat thaka babei neki mor kiba ata beleg bhab hoisil. Mahir gaar garamkhini moi anubhab kariba parisilu. Jetiya mahiye niswash arisil mor mukat sei garam batah lagisil. Aifale moi haat mariba nowari uspisai asilu. mor linga tu thiya hoi asil. But moi ako kariba para nasilu. Anekoi raati kisu samai par hoi. Mahir tetiya topani ahisil. Moi mahir nakar sabdat dhariba parisilu....jetiya mahiye suwa buli gam palu tetiya moi mor kaam kariba dharilu. Prathamate moi mor penttu lahekoi talaloi namai dilu aifale mor lingatu fati jao fati jao kari asile. Si ekdam tantaniya hoi jap mari asile. Asalate mahir lagat thaka babei neki tar jap tu alap besi hoisil. So moi tak hatar muthit loi mohariba dharilu. Aaahhhhhhhh ki maja lagisil...kisu moharar pisat moi mor hatar muthit loi aga pisa kariba dharilu. Kkkkiiii jeee sukh asil.....mor maja barhi goi asil pray 10 min man hoisil but hathar sab maja nohowa hoi gol. Mahiye nijar bhari akhan mor ekdam thighr oparat tuli dile. Seeeehhhhh moi bhabilu. Atiya ki karU
Moi janisilu mahiye topanite mor oparat bhari tuli dise. So moi moi bhari khan gusabaloi try karilu. Kintu jetiya moi mahir thigh to gusabaloi sulu wahhhhh iman komal lagisil nahai . Mor dehat ata siharan jagi goisil. Tathapio jetiya moi mahir thight dhari mor thighr para namai diba try karilu mahiye bharitu aru alap oparaloi tulihe dile. Aibar mor erect hoi thaka lingatoi mahir thight touch kariba dharile. Aaaahhhhhhh ki je ek mitha anubhuti ata ahil moi aru mahir bharitu gusabaloi try nakarilu. Jimane mor linga tu mahir thight lagisil simane mor bukur dhapdhapani barhi goisil. Ek mitha amejat moi sab pahari golu. Atiya moi nijei mor lingatu mahir thight lagai diba dharilu. Mahi akebare topanit lalkal. moi aibar mor baridal hatere dhari mahir thight alap jore lagai ghahiba dharilu. Mor barir para olowa pisal paniye mahir thigh tu pisal kari tulisil. Mahir thightu iman komal asil j mor sukhar sima nohowa hoi goisil. Prai 10 min man teneke asilu. Mahiye alap sar powa jen lagil. So moi o stop kari dilu mor kaam tu. Mor anuman thikei asil. Mahiye aibar bagar salale. Sab maza sesh hoi gol.
Moi bhabibo dharilu atiya ki kara jai. Aifale mahir komal karangan lari mor aru hat mariba man nojowa hol. Atiya matho atai nisha mahir dehatu keneke suba paru mahir karangan keneke suba paru. Mor bari kintu thanda howa nai. aneke bhabi thakote moi mahir nakar kharkharani sabda suniba palu. Mor mantu bahut bhal lagil. Mahi atiya gabhir nidrat. Moi laheke mahi kash sapi golu. Tar pisat mahik abar hesuki dilo. Nai mahi akebare gobhir nidrat. Moi chance buji kasariya ke sui akhan bhari mahir bharir oparat laheke tuli dilu. atiya mor bari dal mahir tapina suba dharile. Mahir nighty tu oparaloi uthi akebare kakal paisil. Matho mahir tapina aru mor barir majat akal panty tu ye asil.mahir tapinat jetiya mor baridal lagisil iman bhal lagisil nahai. Ajio bhabile gatu sihari uthe. Mahir gat bhari tular pisato mahir para ako response napai mor alap sahas bahril. Moi aru alap kash sapilo jate mor bari dal mahir tapinat bhalke lage. Moi sei samayat moi sexar katha bhalke jana nasilo. Kintu automaticaly kiba ata hoi asil. Jetiya moi agualo atiya mor baridal mahir tapinat hesa dile. Ahhhhh iman bhal lagisil nahai. Kintu panty tu ye kisu asubidha disil. Seitu khulibao nowara holu. Anei teneke hesi thakilo mor baridal.bahut maza ahi asil.aneke adha ghanta man par hol. Aibar moi bhabilu mahir panty tu khuliba try karu. seye moi mor hath khan mahir kakalat thalu. 1 munuteman thakar pisat mor ata anguli mahi pantyr talat sumai dilu. Aru laheke talaloi tanilu. Kintu nahe he nahe. Kisu sesta karar paisat alap ahil. Kintu mahir tapinar fak tu atiyao olowa nasil.
Mahir panty tu talaloi namaba bahu sestha karilu kinntu nowarilu. Aru seye aibar beleg ata bebastha karilu. Ai bor sab automaticaly hoi asil. Aibar moi mahir akebare osar sapilu. Aru mor baridal mahir tapinat gotei lagiba dharile. Aibar mai mahir panty tur ata sider para laheke gusai mor baridal panty fakere mahir tapinar fakat hesi dilu. Aaaaaahhhhhhh moi je bujaba nowara anubhuti ata palu. Mor barir para olowa bijaluwa rase mahi tapinar faktu pisal kari dile. Aibar moi mor baridal mahir tapina kakat ghahi thakilu. Mor alap asubidha hoisil mahir pantyr sidear rubber dalar para. 5 minute man aneke thakar pisat mor maal olabar howa jen palu. So moi raba nowari mor bari dal mahir tapinat jore hesuki dilu. Kintu mor barir pressure at mahiye sage sar pale. Mahi gatu lari uthil. Moi ki karu ki nakaru ane lagil. Moi lage lage mor bari dal uliyai anilu aru topani aha bhao jurilu. Mahiye aibar nijar hathkhan ani nijar tapina khan lari sale. Ki bhabile najanu but aibar mahiye sit hoi sule. Aru mok matile. 'baba....o baba' moi pura topani aha bhao jurilu. Aneke kisu samai thakar pisat mor ketiya tupani ahil kabake nowarilo.
Ratipuwa uthi mahik dekha napalo. college goisil. So mane mane bhale palu nahale mahir lagat saku milaba nowarilo hai. kintu ratir katha manat parile mantu akebare romancit hoi uthIsil. mahiye collegat para 4 pm t ahi paisil. Mahik dekha pai alap lajo lagisil. mahik alap upset jen dekha goisil. Bhai hoisil mahiye kijani rati sab gam paisil aru seye upset hoi ase. collegar para ahiye mahiye bhai khai sui parisil aru kaisil kako disturb nakaribaloi. Mahir heno mur bisaisil. So moi aru mahir kasat jowa nasilo. Jene tene raatitu ahi pale. sakalowe bhat khale. Aru nijar nijar bisana lale. Moi o bisanat uthilu. Mahiye dintur 1st barar babe matile 'baba topani najaba kaam ase'. Mor bukur dhapdhapani barhi gol. Moi ako namatilu. Kisu samai pasat mahi ahil aru athuwa thik kari mor kasat sui pari aru kale' baba mur aji bahut mur bish uthise tumi mor murtu pitiki diya.. Aru kole moi tupani aha tablet khaisu jetiya mor tupani ahe tumi sui jaba'. Moi alap sahash palu. Seh mai ji bhabisilu seitu nahai. Moi mahik kalu mahi tumi akanu sinta nakariba moi dhuniya ke tumar murtu pitiki dim. Ai bulu koi moi bisanat bahi lolu. Aru mahir osar goi murtu lahe lahe pitiki diba dharilu. Mahiye mor hatat ata baam di kale 'baba aituo lagai diya'. Moi o mahiye kowa mate karilu.
baam kisu hatat loi mahir kapalat sani dilu. Aru angulire mahir kapalat pihi dilu. Lahe lahe ane kariye thakilu. Ata samayat mor borr lagil. aifale jowa raatir katha bor bhabiba dharilu. Bhabi thakote mor barisal pentar vitarat tantoniya hoi uthil. Mor pitiki bor lagat mahik matilu' mahi o mahi' mahir para ako response napalu. Tar pisat mahir kandhat dhari jore hesuki dilo. tathapio ako response napalu. Mahir bahu gabhir topani ahisil. Aifale roomtu andhar howa babe mahik sabao para nasilu. Aibar bahu sahash gotai mahir bukut akhan hath tholu. Nai kono response nai. Moi bhale palu.mahir gatur uttap moi anubhab kariba parisilu. Mahiye normal bhabei ushash nishwah loi asil. Mor hat khat mahir bukut thoi bahu bhal lagisil. Iman komal.....ek bujaba nowara komal asil bukukhan. Mor bukur dhip dhip barhi goisil. tenekoi hath khan rakhi moi lahe lahe furai dilu. Mahi atiya gabhir nidrat. Mahir bukukhan alap utha nama hoi asil. Aibar moi mahir right breast tu tipi dilu aru mahir para kiba response ahe ne ki salu. Kono response nai. Moi aibar alap taloloi nami ahi mahir kakalor kasat bahi duikhan hath mahir bukur oparat tholu. Aru lahe lahe tipi dilu. Bahu bhal lagisil. anekoi kisu samat tipilu.
mahir piyah duta bahut dangar nasil. Apple size kaba pari. Moi hatare dharile gotei tu hatat atisil.pise tight aru nipple pointed asil.moi aikhini kaporar oparere tipiye anuman karisilu. Mor khub man goisil sabale. Kintu roomtu bahu andhar asil. So, ako dekha powa nagoisil. Tathapio alap agaloi goi mor mukhkhan mahir piyah duta osaraloi nilu aru saba jatna karilu. Nai ako dekha powa nasilu. Moi jetiya mor murtu mahir bukur osaraloi nisilu tetiya mahir garam niswash mor galat lagisil. Mor gar nom thiya hoi goisil. Moi mahir mukhar osaraloi goi mor mukhat mahir niswash pariba dilu. Ahhh kije anubhuti, mor baridale tatei kei kob man marile. Moi raba nowari mor oth duta mahir othat thalu .aru talar oth tu mor dui othere dharilu. Aifale moi mor hath akhan mahir nightyr vitarat somai di tipi asilo. Mor othat mahir oth tu loi iman val lagilsil aifale mahir garam niswash mor mukhat pariye asil. Moi lahe lage out of control haba dharilu.moi mor akhan bhari mahir oparat uthai dilo. Aru seye mor baridal mahir gaat lagisil. Bhal lagisil. Moi mor baridalo mahir gaat lahe lahe ghahiba dharilu.
Ane kari thakote mahir gaatu abar kapi uthil. Moi o lage lage mahir kasat pari golu aru topanir bhao dharilu. kintu mahir ako movement dekha napalo. tathapio mahik abar sikuti dilo. Kono reaction nepalu. Bujilu topanite ane karise. So akou mor kamat lagilo. Aibar mahir nighty tu oparaloi tulilo jito athuloi uthi asil. Kakaloloi nighty tu uthai di aibar hath khan mahir jonir oparat thalu. Mahiye panty pindhi asil. pise hatere lari sai gam palu mahir panty tu bhiji goise. Aibar fatot dekha jonir nisina haine tar uman laba dharilu. ami praye schoolat porn megazine saisilu. porn pic, sex kitap aibor amar ajan seniore saba disil. So seye sei pic dekha joni borar nisina mahir haine saba dharilo.
kintu andharat ako uman napalu thapio hatere lari salu. bahu komal asil. pantyr oparere hatkhan mahir joni khan mohari dilu. akou mahir gatu kapi uthil. bhabilu topanite ane karise. moi mohariye thakilu. ane ata kiba maza lagisil je ki hoi ase ki kari asu ako kaba nowara holu. mahir panty tu pura bhiji goisil. aibar hatkhan nakar osarat ani sungi salu. frnd ajane koisil jonir smell heno bhal lage. kintu moi tene bhal laga ako smell napalu. kiba ata beleg dharanar he smell palu jitu smelle kiba ata siharan ani dile gaat
aibar bhabilu mor bastu tu sumowa jaga khini keneke sao. pantytu khulibao bhai hai. janosa mahiye sar pai jai. aibor bhabi thakiye hatkhan akou mahir joni r oparat thalu. aru anguli atare joni faak tur uman laba sesta karilu. kintu ako dhariba nowarilu. seye opareye lari thakilu. panty khulibaloi sahash kan gotaba para nasilu. ifale alap topaniyo lagisil. seye mahir kasat sui parilu aru akhan hatere mahir joni lari thakilu. 10minute maan tenekevthakar pisar ketiya topani ahil kaba nowarilu. aru puwa he sar palu.
raatipuwa sui uthi vabilu jowa raatir katha..vabi thakotei baari uthi gol..
mor baariye pentar vitarate maahir buss khanak salam dile...tenete maahi roomat somai ahil..
maahiye gaa dhui ahisil..suli bor titi asil..gaat suridar..kisu kisu viji goisil..aru suridarr top tu gaat lipit khai dharisil..
mahi-baaba nutha neki?
mai-oo uthim roba...
mahi-honkale utha..ami athailoi furiba jaam..
mai-kat mahi?
mahi-aji zoo saba jaam.
moi o bhale palu..pise atiya bisanar para utho keneke..mor baari uthi ase..maahir agat laaj lage..moi nutha dekhi mahiye mok bisar para uthaba aag barhi ahil..moi ki koru bhabi napowa holu..
mahiye mor osarale ahi mok bisanar para uthaba dharile..moi matho murtu tall kari thakilo..jetiya mahiye mor gaar para kambal khan taani dile..mor tent hoi thaka pent tu dekhile...aru mor mukhar pine sale..
moi o kerahike mahir fale salu..
mahiye mor fale sai pentar fale akou abar sale...aru ako sonakale tha buli koi roomar para olai gol.. mor bohu laaj lahisil..moi tenele kisu hamai thakilu..baaridal lahe lahe horu hal..moi uthiye sidhai baathroom golu..aru jor koi pesab karilu.
muth haat dhui moi kitchen golu...maami ye sah dile..moi maamik hudhilu..
mai-maami tumi jaabane amar lagat??
mami-nai nejao..tumalok jaaba..gharat bahut kaam ase...
moi mane mane bhale palu..atiya tarmane mahi aru mai...
mami-baba tumi sah khai gaa dhuba jowa...moi vat ready koru..
mai- thik ase maami..buli koi moi roomale aahilu..mahiye bisana thik kori asil..moi jowar lage lage..mahiye gamosa khan di kale- jowa gaa dhuba jowa..
moi ako nakai gaa ghuba galu..laj tu moi kiba nakate laagi asil..
gaa paa dhui moi ready holu.. mami ye mok breakfast dile. aru khowar seshat ami zoo loi olai golu.
zoo sai mor vale lagisil. zoo vitarat ghuri vagar lagi goisil. mahiro sage. mahiye kole-baba ami alap rest koru..rest kori aru gharaloi jaam.
moi haba buli kolu.
ami jat rest labar babe bohilu tar osara monkey bohut asil. monkey bore bahut furti kori asil. tenete ata male monkey ata female monkey k kheli ahil aru pis falar para khamusi dharile. male monkey tuye tar pisat bohut jore nijar kakal khan hilaba dharile. moi agate monkeye sex kora dekha nasilu. moi mahir pine lahe salo. moi asorit holu. mahiye dekhon sokur palak najapowake mankey sex sai ase. moi ako nakai monkey dutar fale salu. sihatar sex xeh hoisil aru xihat duraloi gusi goisil. mahiye xihat durale jowale sai asil. aru kisu hamai rest lowar pisat ami zoor pora gharaloi gusi ahisilu. kintu mor xei monkeyr sex kora drishwa sokur agat bhahi asil. gotei rastal mahiye mor lagat ata kathao nepatile..

4 comments:

 1. Indian Bangla Hot Desi 3x Sex Xxx 3gp mp4 HD Video Free Download


  »------------> HD - European Sex (137)


  »------------> HD- Cumshot Sex (107)


  »-----------> HD - Blowjob Sex (311)


  »------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »------------> HD - Sex In Office (762)


  »------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »-------------> HD - European Sex (137)


  »-------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »-------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »-------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »-------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »-------------> HD - Sex In Office (762)


  »-------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »-------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »--------------> HD - European Sex (137)


  »--------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »--------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »--------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »--------------> HD - Big Dick Sex (243)


  »-------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »-------------> HD - Sex In Office (762)


  »-------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »-------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »-------------> HD - European Sex (137)


  »-------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »-------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »--------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »--------------> HD - Big Dick Sex (243)


  »---------------> HD - Asian Sex (148)


  ENJOY
  »--------------> HD - 24sexmovie.com (148)
  »………… /´¯/)
  ……….,/¯../ /
  ………/…./ /
  …./´¯/’…’/´¯¯.`•¸
  /’/…/…./…..:^.¨¯\
  (‘(…´…´…. ¯_/’…’/
  \……………..’…../
  ..\’…\………. _.•´
  …\…………..(
  ….\…………..\.

  ReplyDelete
 2. if anybody want a blowjob den msg me on 9577244671...i m straight looking gay boy...i can suck your cock till you cum in my mouth....

  ReplyDelete