Wednesday, February 27, 2013

Mamir yunit mur linga


Moi aji dubasarar pora Guwahatit asu. Moi eta bankot sakori karu. Bhangagarh t mur eta 1BHK flat ase.
Edin rati pua muk mamai phone karile, aru kole je Mamir eta routine medical check-up karibo lage, Gatike mami Guwahati ahibo. Mama r office aru lora suali duatak sabo loga huar babe ahibo nuare. Gatike mukei mamik logot loi checkup korar kotha kole. Moi kolu “thik ase mamik apuni Saturday ghy pua ke pothai dibo, Karon Saturday mur office bandha thakibo.”
Next Friday mamaie muk phone karile aru kole je “kaliloi mami jabo, ghy 9 man bojat pabogoi, toi mamierok logot loi medical check-up khini korai lobi”. Moi kolu “thik ase”. Saturday ratipua hunkale huar pora uthilu, alop ghar tu safa karilu aru ga dhui ready holu. 9 bojat bike khan loi khana para palugoi aru mami r karone wait karilu. Prai 9.30 man bojat mami ekhon winger t ahi khanapara palehi. Mamik log pai khabar khati lolu, aru talar pora uporole bhaldore salu. Mamie ezur white colour r surider pindhi ahise, alop tight huar babe dehor khola boma bur dharibo pora gaisil. Dekhi lagil je, bayakh holeu mamir dehot joubanar dhou etiau mlan pua nai. Mami r hight 5.7 inch man hobo, piha gita u dangor dangor aru tika gitau masta masta asil. Kintu himan hakat nahai. Muta muti ek dhunia figure asil. Moi jona mote alop din agoleke mami e VLC sliming centre goi asil aru heibabei khub hundar koi nijor deha tu maintain kari rakhibo parise. Tar pisot moi mami k mur bike t uthibo kolu. Mami mur bike t uthi kole “lahe lahe solaba dei, mur bhai lage”. Moi kolu “Sinta nakaribo, khali bhalke dhari lobo”. Mami alop kakh sapi ahil aru mur kokalot dhari lole. Mamir piha duta dangar dangar huar babe mur pithit hesa khai paril. Moi mur pithit mamir piha gitar sporkho anubhob kari harirot ek ojan hihoron anubhov karilu. Ai uttejona ekub saril jetia, maje maje brake morute mamir piha gita mur pithit bhal dare hesa khai paril. Khub kumal kumal anubhob karilu, Mamaie sage daily pheneke. Aidorei ami goi Doctoror clinic palugoi. Agotiake appointment loi thuar babe amar bar bikhekh ahubidha nohol. Doctore routine check kari kaitaman Laboratory test karibo dile aru kole je ai teste r report sai he darab dibo. Gatike ami Lunch kari Laboratory t taste karibo golu. Laboratory t goi gom palu je tastor report bur eke dinai dibo nuare, gatike kaliloihe dibo paribo. Mami e kotha khini moma k phone kari kole. Tetia mamai kole “thik ase aji tumi mainar logote thaki dia, kali loi report loi Doctor k dekhai ekebare ahiba”. Kotha khini huni mur mantu bar bhal lagil, je aji rati tu mamir logot mur flat t akole thakim. Enei ajir dintu bike t ethair pora hithailoi mami k loi ghurute mamir piha gitar huad khub bhal dorei palu, aru aji rati bahukhini puar akha dekhilu.

Mamir logot laboratory t thakutei mur phone tu bajil. Hiphalor pora mur friend etai kole je urgent kiba eta kamor babe tak log karibo lage. Moi tar logot kotha pati mami k kolu je “ Bolok ami mur room leke jau, tat apunak thoi mur kam eta ase kari ahibo lagibo. Mamieu mur kothat hanmoti dile aru ami ahi mur flat paluhi. Room ot ahi agfalor sakite mami aru moi bahilu. Moi mamik kolu “ apuni alop fresh hoi loi alop aram karak aru moi mur kamtu kari ahu. Tetia mamie kole “ alop roi ga tuke dhui lom, ji he garam parise, kintu kotha eta hol, ajiei ghuri jam buli bhabi moi pindhibole eku nanilu nahai”. Moi kolu “ eku nai, apuni pindhibole bozaror pora kiba eta loi ahim diok”. Tetia mamie kole “Beleg eku anibo nalage, pua jadi garamot gharat pindhibo pora eta maxi ke loi ahiba”. Moi kolu “thik ase moi loi ahim diok”. Mamie aru kole “ ratir bhat haj moi room te bonam tumi khali kiba eta loi ahiba”. Tar pisot mamik TV tu on kari Remort tu teur hatot di moi room r pora ulai ahilu. Mur manat eta dusta budhi khelale aru moi prothomei PANTALON le galu aru ladies saction t goi sexy nighty eta bisaribo dharilu. Bisari bsari eta patla ganji kapuror haru nighty ulialu, jitur uproot akol dudal string ase aru matro athuleke he pora. Moi nishit asilu je jadi mamie ei nighty tu pindhi teur dehor besibhag ankhoi moi dekha pam. Mone mone bhaiu lagil, mamie jadi khong kore, kintu mamir dehor hondoija upobhog korar eiatke bhal hujug mur usorot aru nasil. Bhabilu NO RISK NO GAIN, gatike alop solop risk loboi lagibo. Nighty tu kini aru mur kam tu kari alopman chicken loi moi ghar mukhia holu. Room goi paute thik haindha lagisilei aru. Goi dekhilu mami e aromot bahi TV sai ase. Muk dekhi mamie kole “ ahila, moi tumi juar poa TV ke sai asilu, eman bhagor lagisil, jau etia gatuke tiai lou, ji he Guwahatir garam. Pise tumi moi pindhibole kiba eta anila nai”. Moi confidence t Nighty tu agbrahai kolu “ Pantalon r porai loi anilu, bor sabole hamai napalu, doura douri hol, gatike jituke hohojote palu take loi ahilu” Mamie nighty tu bhal dore sale aru kole “hai hai… eitu dekhun bahut haru, eitu suwalie pindha he, moi pindhibo nuwarim jen lagise”. Moi kothatu patol karibor karone kolu, “apuni nu ki buri hoi gol, apuni etiau suwali hoie ase, paribo paribo, gharat he pindhibo, aru gharat akol moi he asu”. Mamie alop hahile aru kole “ mama re eibur pindha dekhile mur theng bhangibo” “Hobo dia nai jetia eituke pindhibo lagibo, pise mamarok gom pabole nidiba, aru eitu moi eiate thoi jam”. Tar pisot mamie hei tu loi bathroom le gol ga dhubole. Mami k hei haru nighty tut dekha r kotha bhabi Moi mone mone anondat atmo hara holu. Alop hamaior pisot hei muhurta tu ahil, jetia mamie hei haru nighty tu pindhi bathroom or pora ulal. mamik dekhi mur saku thor hoi gol. Mamir gutai deha tu hei haru nighty tut jiliki uthisil. Asorit holu je mami e tolot bra aru khub hambhob panty u pindja nasil. (Pisot gom palu je garam huar babe aru eke ta bra panty next day u pindhibo loga huar babe khuli thoisil). Mamir masto masta piha dutar major nola tu sposta ke jiliki asil. Nipple dutau bhal dore dharibo pora hoi asil. Mamir dhunia bahu duta, Gakhir r nisina boga uru dutare hati bhari dukhon, Buku khon aru pithir bahu khini ankha nagna abostat asil. Mami e nighty pindhi asil jadiu, nighty tu ganji kapuror aru tight huar babe mur hanmukhot hampurna nagna abostat thokar nisina lagil. Mur kani tan tanabo dharil. Mami e kole “ eneke kio sai asa mur laj lagi gise” Moi kolu “ Apuni eman dhunia nasai nu keneke thaku.” Tar pisot mamie mur pora chicken or tupula tu loi Kitchen ole gol. Moi pise pise golu. Kitchenot hei ardha nagna abostat rondha borha kam arombho karile. Moi aru dhaijo dhari thakibo nuwarilu, doura dourike gamusa khan loi bathroom t humalu aru hat mora arombho karilu. Kanitut hat khan alopman logautei, hu huai feda bur ulai ahil.
Alop hamaior pisot bathroom pora gatu tiai, matra ekhon gamusa kokalote meriai ulai ahilu. Alop agote hat mari ohar babe kani tu hanto hoi asil. Sidhai kitchen lole galu, dekhilu mamie randhat byosto. Mamir usorote thio hoi pisfalor pora valdore sabo dharilu. Dekhilu, mamir tikatu masta huar babe nighty tu tikatur fak tut humai parisil. Hei masta tikatu, ei rupot dekhi mur kani tu akou har pabole dharile. Mamie muk dekhi kole, “ga dhula? bar garam parise na aji, pise etia huatu ki kariba”. Moi kolu “apuni bisonat huak, moi floor te hui thakim”. Tetia mamie kole “Hei tumi matit hubo nalage, bisonate huba, jadi tumi bea nupua ami duita ekeloge ekekhon bisonate hui thakim.” Mur ene lagil je mamie mur manar kotha khini ke koi pelale. Tar pisot mamie bhat ready karibo dharile aru ami usora usorike bahi bhat khalu. Moi eta kotha mon karisilu je, moi ekhon matra gamusa mariai thokar babe kani tu dharibo pora hoi asil aru mamie maje maje taloike sai asil. Alop pasot mami e hudhile “Bia ketia patim buli bhabisa, girlfriend ase nai?”. Moi kolu “Patim aru lahe dhire, Girlfriend he etia loike bonabo pora nai”. Mamie hahi kole “Hunilu kintu bisakh nohol, hunkale bia pata, mal paki goise”. Mamir mukhot mal habdo tu huni moiu khub hahilu, aru anuman karilu je aji mur udeisa haphol hobo. Tar pisot mami aru moi mili kahi bati bur thik thak karibo dharilu. kitchen tu haru huar babe, mami aru mur deha tu keba baru khunda khale. Lahe lahe mur kanitu dang khai ahibo dharile, Gamusa khan dangi tombur akriti lole. Mamieu arr sakure maje maje sabo dharile. Tar pisot moi bisonale ahilu, alop hamaior pisot mamiu bathroom r pora bisonale ahil. Mami bisonat uthibo lautei teur busa khan alop dekhibole palu, mur kani tu aru thing khai gol. Mamie mur kakhote mur phale mur kari hubo dharile, moiu mamir phale mur kari hui parilu. Mamie mur sakule sale aru moiu mamir sakule salu, aru harthat mamir hat khanat dharilu. Hat khanat dhorar loge loge jen amar duiutare gate ek bijuli probahito hol, aru moi hamai nasta nakari mamir uthot kiss karilu, mamieu mur murot dhari hampurna hahari dile. Kiss kari thakutei moi ekhon hatere mur gamusa khan khuli dilu aru mur kani tue mamir ururu dutar majot khusa bindha arombha karile. Lahe lahe mamir piaha gita dharibo dharilu. Mamie muk badha di kole “Roba moi nighty tu khuli diu” aru mamie mur hanmukhot thio hoi nighty tu khuli dile. Etia mur hanmukhot mami hampurna ulonga abostat asil. Moi thio hoi mamik haboti dharil, mamir dangor dangor piha gita mur bukur hesat sepeta lagi gol. Mamieu muk haman jurere haboti dharile. Mamir pithi, kokalor bhaj aru masta tika tut paru mane hatere muharibole-sepibole dharilu. Alop pisot mamik ulutai, pithir phalor pora haboti dharilu. Mur kanitu mamir tikar phakot humai paril aru hatere piha gita paru mane phenekibo dharilu. Alop hamaior pisot mamik uporole mukh kari bisonat pelai dilu. Bhari dukhon meli gida khanar bhitorot anguli bhorua arombho karilu. Gida khan titi bhij bhijia di asil. Gidat anguli bharuar babe mamir mukhor pora aaaahh uuuuhhhhhhhhhh habdo ulabole dharile. Moi uttejonat pogola hobo dharilu. Besi hamai noroi mur konitu busa khanar mukhot thoi laheke eta thela marilu. Konitu kunu badha nupuakoi pir pirai balor gurileke humai gol. Anuman hol je mamai, daily sudi sudi mamir rasta bahal kari thoise. Konitu bahirole uliai ani akou ebar jurere Dhaka marilu, eibar folok ke habda kari humai gol aru mami aaaiiiooohhhh buli siori dile. Mami e kole “alop lahe lahe kora, dukh paisu”. Moi kintu kot hunim, tar pisor pora jiman paru jure jure dheki dibo dharilu. Alop pisot anubhob hol je mur malpani uluar upokram hoise, tetia speed komai kanitu uliai anilu aru kani tu mamir mukhor usorole loi golu aru kalu “supok eitu”. Mami kole “nuaru dei eitu supibo”. Mamir permissionole bat nesai moi mamir mukhot jur kari kani tu humuai dilu. Mamieu upai napai kanitu supibo dharile aru kole “BF sai sai lora tu ekebare bea hoi gol”. Alop pisot moi mamir kokalor tolot duta garu bhorai dilu, bhari dukhon bahal ke meli, tar majot mur kokal tu humuai akou dheki dia arombho karilu. Eibar mur kanitu aru mamir busa khan bhal dare theka khabo dharile, aru moi ekk natun amej pabo dharilu. Hambhob mamir malpani ulai goisil aru heibur busakhanar mukhe di bahirole ulai ahisil. Mamir hei thapthapia busa khan aru mur kani r dhekir talot ek adbhut habda gutei room tu rajan jonai goisil. (Thap thap thap…folk folok folkok folok…..) Mur bisona khaneu habda kora arombha kari disil (karek karek karek karek….). Alop pisot moi mur dhekir speed brohai dilu aru hekhot mur garam garam mal pani mamir gida khanat pelai dilu. Garamat ami duta ghami titi galu. Moi mamik hudhilu “kenekua lagil”. Mamie kole “aji bahut dinor murot bahut bhal lagil, etia tumar karone ajoni buari bisaribo lagibo hunkale”. Mamir kotha huni moi hahi dilu aru teur kakhote hui parilu aru kun hamaiot tuponi galu gamake napalu”
Ratipua 6 man bojat moi tuponir pora har palu. Soku meliei dekhilu mami hampurna nagna abostat etiau huiei ase. Moi mur hatkhon ni mamir piha eta r uproot thoi muharibo dharilu. Mur hator sporkha pai mami u harpai uthil. Teu soku duta muhari mule sale aru misikiai hahile aru kole “rati khub bhal tuponi dharile, ketia ratipuale gamei napalu”. Moi mamir usorsapi goi haboti dharilu aru uthot eta kiss karilu aru kolu “Mur janjoni”. Mamie kole “hobo muk janjoni kobo nalage, nijor ghoinik koba, Pise etia ajir dintur program kora. Moi kolu “program mane aji apuni thakibo lagibo”. Tetia mami e kole “nai aji moi thakibo nuwarim, jabogoi lagibo aru aji thakile mamreu bhal napabo, hobo dia ami tu maje maje log paiei thakim”. Moi hudhilu ketia ? tetia kole “sinta nakariba, maje maje kiba ajuhat dekhuai ahi thakim guwahati, tumak log pabole”. Mone mone bhabilu, tar mane mamieu taste pale. Tar pisot mami uthi nighty tu pindhile aru bathroom le gol. Alop pisot mami ulai ahi towel khan bisarile ga dhubor karone, moi bahiror pora towel khan ani dilu. Mami e towel khan loi bathroom t humale aru pise pise moiu humalu. Mamie kole “tumi ulua moi ga dhum”. Moi kolu “moiu gad hum apunar logot.” Eneke koiei moi mamir nighty tu akou khuli dilu. Mamik goba mari dhari sawar tu on kari dilu. Sawaror panir talat moi aru mami etue hituk alingon karibo dharilu. Mur konitu rodor nisina tight hoi gol. Tar pisot moi sabun loi mamir gat hanibo dharilu. Mamir gutei gate sabun hani muharibo dharilu. Thik hei dare mamieu muk sabun logai dile. Alop hamai eidorei amej luar pisot akou ami duta sawaror talat thio halu. Mamir aru mur hight tu eman dhunia ke milisil je moi thio hoi kunu kasta nuhuake mur kanitu mamir busa khanat bhorai dibo parisilu. Kanitu bhorai diar loge logei mamieu thelar tale tale tika hilabo dharile. Eidorei thio hoi prai 5 minit man sudar pisot mur mal pani ulai gol. Tar pisot ami duiutai ga bhal dare dhui ulai jabole ready holu. Prothomote ami break fast kari laboratory le galu aru tar pora report loi Doctor k log karilu. Tar pisot mamik moi winger t tuli thoi ahilu. Aidorei mur 2ta val dinor anto paril.

9 comments:

 1. hey visitors visit following site for mre stories and fun
  just click below links
  first time sex stories  first time sex stories in hindi


  first time pain sex stories


  first time sex stories


  deflowration video


  sex stories in all anguages like hindi,urdu,english etc

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sexy Pornstar Lisa Ann Hardcore Anal Sex, Horny Lisa Ann Hairy Pussy Busty Tits Nude Photo After Fucked

   Hairy Pussy School Teacher Fucked By Her Student In Class Room, Mother-Son Sex Scandals, Deep Anal Fuck Video

   Mallu Aunty Huge Big Tits Picture,Hot Boobs,Hips Indian Aunty Sucking Hairy Lund And Group Fucking Porn Movie

   Teen Age Muslim Girl Virgin Pussy,Cute Boobs And Sex With Her Grand Father Real Mobile Video

   Hottest Actress Katrina Kaif's Boob Press In Party Shocking Real Picture,Katrina Kaif Real Sex Video With Salman Khan

   Number One Indian 18 Years Old Sexy College Girl Boobs Fucking,Malayalam Actrees Bhavana Hot Photos Gallery

   Kareena Kapoor Sex Picturs With Saif Ali Khan,Kareena Kapoor Doggy Style Fucking 3G Mobile Video Free Download

   Indian Father Forced Ass Point Fuck Her 14 Years Vergin School Girl And Forced To Sucking Her Big Black Dick

   Hot And Beautiful Actrees Katrina Kaif Sex Video With Salman Khan,Katrina Kaif Hairy And Clean Shaved Pussy Pictures Gallery

   Bengali Mother Sex With Her Step Son,Son Fucking Her Step Mother,Desi Lesibean Sex Scandal Real Porn Adult Movie And More

   Deepika Padukone Dancing Nude Showing Boobs Trimmed Pussy,Indian Desi School Girl Sex Video Homemade Free Sex Video

   Lates Half Blouse And Sexy Bra With Sarre Sexy Pakistani College Girl,South Actrees In Bridal Sarre Photos Still Hot

   Wonderfull Collection Of Irani Beautiful Girl Cute Boobs And Hot Sexy Pink Pussy Photos,Download Kajol Aggarwal Sexy Hd Photos In Saree

   Sexy Porn Star Indian Sunny Leon Fucking Images,Sunny Leone Latest Hot Topless Photo Shoot Without Cloth

   Muslim School Girls Enjoying Group Sex With Her Hindu Classmet In Classroom,Sexy Pakistani College Girl Fuck Boobs Hot Pics

   Indonesian Yong College Teen Girl Posing Nude Showing Juicy Tits And Shaved Pussy Pics,Priyanka Chopra Hot Bedroom Kissing Scene

   Japanese Wife Oral Fucked,Beautiful Asian Girl Big Boobs Sucking Big Penis,Indian Desi Girl Rape In School Bus

   Delete
 2. That is my think also, it the very good option for your fantasy. now it is being well known among guys since it is easier for people to talk about all kind of sexual fantasies on the phone.I want you to do things that are exciting spontaneous and fun
  humiliation phone sex

  ReplyDelete
 3. Indian Bangla Hot Desi 3x Sex Xxx 3gp mp4 HD Video Free Download


  »------------> HD - European Sex (137)


  »------------> HD- Cumshot Sex (107)


  »-----------> HD - Blowjob Sex (311)


  »------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »------------> HD - Sex In Office (762)


  »------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »-------------> HD - European Sex (137)


  »-------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »-------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »-------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »-------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »-------------> HD - Sex In Office (762)


  »-------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »-------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »--------------> HD - European Sex (137)


  »--------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »--------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »--------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »--------------> HD - Big Dick Sex (243)


  »-------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »-------------> HD - Sex In Office (762)


  »-------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »-------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »-------------> HD - European Sex (137)


  »-------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »-------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »--------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »--------------> HD - Big Dick Sex (243)


  »---------------> HD - Asian Sex (148)


  ENJOY
  »--------------> HD - 24sexmovie.com (148)
  »………… /´¯/)
  ……….,/¯../ /
  ………/…./ /
  …./´¯/’…’/´¯¯.`•¸
  /’/…/…./…..:^.¨¯\
  (‘(…´…´…. ¯_/’…’/
  \……………..’…../
  ..\’…\………. _.•´
  …\…………..(
  ….\…………..\.

  ReplyDelete
 4. Nice sex story.. kotha bur xundorkoi bornona kora hoise babe pohi bor vaal lagil.

  ReplyDelete